Tiểu Sử Thiền Sư Ajahn Pasanno

Thiền sư Ajahn Pasanno thọ giới xuất gia tại Thái Lan vào năm 1974 với y chỉ sư Phra Khru Ñāṇasirivatana. Trong suốt năm đầu tiên của đời sống tu sĩ, ngài được thầy của mình đưa đến gặp Thiền sư Ajahn Chah, ngài đã xin phép để được ở lại và tu học với Thiền sư. Là một trong những tu sĩ đầu tiên của tu viện Pah Nanachat, Thiền sư Ajahn Pasanno trở thành trụ trì của tu viện này vào năm thứ chín tu học tại đây của ngài. Trong suốt thời gian đương trách của ngài, tu viện Pah Nanachat đã phát triển một cách đáng kể, cả về diện tích lẫn danh tiếng. 24 năm sống ở Thái Lan, Thiền sư Ajahn Pasanno trở thành một vị tăng, một vị giáo thọ sư nổi tiếng và được kính ngưỡng. Ngài đã chuyển đến California vào đêm giao thừa năm 1996 để chia sẻ trách vụ trụ trì của tu viện Phật giáo Abhayagiri với ngài Ajahn Amaro. Năm 2010, ngài Ajahn Amaro chấp thuận lời mời đến trụ trì tại tu viện Phật giáo Amaravati ở Anh quốc. Thiền sư Ajahn Pasanno hiện giờ là vị trụ trì duy nhất của tu viện Abhayagiri.

(Trích cuốn: Tu Dưỡng Tâm Từ Bằng Thiền Chánh Niệm)

 

Các Cuốn Sách Thiền Sư Ajahn Pasanno Biên Soạn Hoặc Tác Phẩm Liên Quan:

Tu Dưỡng Tâm Từ Bằng Thiền Chánh Niệm
Tiểu sử Thiền Sư Ajahn Pasanno
Thư mục tác giả Thiền Sư Ajahn Pasanno
Thư mục videos Thiền Sư Ajahn Pasanno
Thư mục ebooks Thiền Sư Ajahn Pasanno
Thư mục audios Thiền Sư Ajahn Pasanno

(Nguồn tổng hợp)