Chuyện Ngạ Quỷ (Petakkathā)

Lời Phi Lộ

Người tu Phật thường nghe nói đến bốn cảnh khổ: Súc sanh, A tu la, Ngạ quỉ và Địa ngục, nhưng phần đông ít ai hiểu rõ nguyên nhơn nào mà phải sanh vào cảnh ấy hoặc làm sao cho thoát khỏi cảnh ấy.

đây bần tăng chỉ giải sơ về cảnh Ngạ quỉ thôi, vì nhận thấy có nhiều người hiếu thảo hay làm phước mong cầu cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng được siêu thoát. Vì vậy mà có người mướn tụng tạng, làm thủy lục để cứu vớt vong linh, cúng quải, tế lễ, làm dấu phướn, nhà minh khí, kho lầu. Việc làm ấy không đem lại sự lợi ích cho người quá vãng.

Theo Phật giáo nếu muốn làm phước để hồi hướng quả lành cho thân nhơn quá vãng, cho được thành tựu thì phải đúng theo 3 chi:

  • Làm phước đến những bậc đáng thọ lãnh vật cúng dường (dakkhinādāna) là chư Tăng thọ cụ túc giới đúng chánh truyền.
  • Thí chủ tuyên bố hồi hướng quả lành rõ rệt.
  • Thân nhơn đã quá vãng được hay, đến thọ lãnh (anumodāna) phước lành ấy.

Nếu ai làm phước mà được đầy đủ cả 3 chi, thì nếu thân nhơn bị sa đoạ, mới có thể được thoát khỏi cảnh ngạ quỉ và siêu sanh nơi nhàn cảnh, bằng không thì phải chịu thọ khổ đời đời kiếp kiếp cho đến khi nào hết quả mới được tái sanh làm người.

Còn nếu như hồi hướng mà người quá vãng vì tội ác nặng nề hoặc không hay biết đặng thọ lãnh, thì phần phước ấy về thí chủ chắc chắn không sai.

Theo đây bần tăng phiên dịch kinh nói về các hạng Ngạ quỉ (theo trong kinh chú giải Petakkathā và trong Tam Tạng Pāli) phải chịu khổ sở như thế nào và tội ác như thế nào, để ai là người tin lý nhân quả hiểu rõ hầu tránh các điều tội ác ấy.

Do quả báo của sự biên soạn này, bần tăng xin hồi hướng đến các bậc ân nhân nhứt là Thầy tổ và Song thân, cùng tất cả chúng sanh 3 giới, 4 loài đồng được thọ hưởng.

Rất mong thay!

Bhikkhu Nāga Mahā Thera – Tỳ khưu Bửu Chơn

 

—————————–

Bài viết được trích từ cuốn Chuyện Ngạ Quỷ, Tỳ Khưu Bửu Chơn biên soạn

Link  cuốn Chuyện Ngạ Quỷ
Link  tải sách ebook Chuyện Ngạ Quỷ
Link  video cuốn Chuyện Ngạ Quỷ
Link  audio cuốn Chuyện Ngạ Quỷ
Link  thư mục tác giả Tỳ Khưu Bửu Chơn
Link  thư mục ebook Tỳ Khưu Bửu Chơn
Link  giới thiệu tác giả Tỳ Khưu Bửu Chơn
Link  tải app mobile Phật Giáo Theravāda

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *