TỰ ĐIỂN PĀLI-VIỆT GIẢN LƯỢC – LỜI TỰA&LỜI NÓI ĐẦU – TỲ KHƯU BỬU CHƠN

Tự điển Pāli-Việt giản lược Hòa thượng Bửu Chơn Nāga Mahāthera PL. 2521 – DL. 1976 Dựa theo: “Concise Pāli-English

ĐỌC BÀI VIẾT