1. ĐỨC BỒ TÁT SUMEDHA – BẬC ĐẠI TRÍ

Đức-Bồ-Tát Chánh-Đẳng-Giác Sumedha Bậc Đại-Trí Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Sumedha có trí-tuệ siêu-việt sinh vào dòng dõi Bà-la-môn qua 7 đời tinh

ĐỌC BÀI VIẾT

2. ĐỨC BỒ TÁT CAO THƯỢNG GIÁNG THẾ KIẾP CHÓT ĐÊM RẰM THÁNG SÁU ĀSĀLHAPŪJA

Thỉnh Đức-Bồ-Tát Giáng Thế Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu tiền-kiếp của Đức- Phật Gotama đang an hưởng mọi sự an-lạc trong cõi

ĐỌC BÀI VIẾT