Anathapindika Trải Vàng Mua Vườn Jetavana Của Thái Tử Để Xây Dựng Trung Tâm Vipassana

Influenced by the teachings of the Buddha, Anathapindika bought Jetavana park, by spreading gold coins over entire land, to build a Vipassana Center. Image Source: Painting from the gallery of Global Vipassana Pagoda

Được lợi lạc và hoan hỷ bởi Giáo Pháp của Đức Phật, Anathapindika đã mua Vườn Jetavana, bằng cách rải tiền vàng trên toàn bộ đất, để xây dựng một Trung tâm Vipassana. Nguồn  ảnh: Tranh vẽ từ phòng trưng bày Tháp Vipassana Toàn Cầu

​Anathapindika, a rich merchant from Savatthi (Shravasti), had come to Rajgir to visit his in-laws. When he heard that the Buddha had been invited for lunch at his brother-in-law’s house the next day, he became very eager to meet the Buddha. The next day, before dawn he started walking towards the woods, on the outskirts of the town, where the Buddha was staying.

Anathapindika, một thương buôn giàu có đến từ Savatthi (Shravasti), đã đến Rajgir để thăm ông vợ. Khi nghe tin Đức Phật được mời ăn trưa tại nhà anh rể của mình vào ngày hôm sau, ông ta trở nên rất háo hức được gặp Đức Phật. Ngày hôm sau, trước khi trời sáng, ông bắt đầu đi về phía rừng, ở ngoại ô thị trấn, nơi Đức Phật đang cư ngụ.

The Buddha addressed him by his name, ‘Come, Sudatta!’

Đức Phật gọi ông bằng tên, ‘Hãy đến, Sudatta!’

Anathapindika was delighted that the Buddha called out to him by his name. The Buddha gave a Dhamma discourse which put his mind at ease making him happy and peaceful.

Anathapindika rất vui mừng khi Đức Phật gọi ông bằng tên. Đức Phật đã dạy một bài giảng về Giáo Pháp giúp cho tâm trí của ông ta thoải mái làm cho ông hạnh phúc và an lạc.

Due to his past merits, while hearing the sermon, the knowledge of impermanence arose within him and he attained the first stage of enlightenment (sotāpanna). Extremely gladdened, he invited the Buddha for a meal the next day.

Do công đức trong quá khứ, trong khi nghe bài giảng, hiểu biết về vô thường nảy sinh trong ông và ông đã đạt được giai đoạn giác ngộ đầu tiên (sotāpanna). Vô cùng hân hoan, ông mời Đức Phật dùng bữa vào ngày hôm sau.

The next day after the meal, the Buddha gave a sermon following which Anathapindika requested him, ‘Venerable sir, please spend the next monsoon in Savatthi along with the bhikkhu Sangha.’

Ngày hôm sau bữa ăn , Đức Phật đã thuyết pháp theo yêu cầu của Anathapindika, “Thưa Ngài, xin vui lòng ở lại Savatthi cùng với Tăng đoàn Tỳ kheo vào đầu mùa mưa tới”

The Buddha replied, ‘O householder, the Buddha likes to dwell in solitude.’ Anathapindika said, ‘I have understood, Lord; I have understood, Blessed One.’

Đức Phật trả lời: ‘Này ông cư sĩ, Đức Phật thích sống trong đơn độc. Anathapindika nói, ‘Tôi đã hiểu, Thưa Ngài; Tôi đã hiểu, Đức Thế Tôn.’

As soon as he reached Savatthi, he started searching for a suitable place for the residence of the Buddha—a site neither too far from the city nor too close, easy for people to reach, not too crowded in the day or noisy in the night, and conducive for meditation.

Ngay khi đến Savatthi, ông bắt đầu tìm kiếm một nơi thích hợp để làm nơi cư ngụ của Đức Phật, một địa điểm không quá xa thành phố cũng không quá gần, mọi người dễ dàng tiếp cận, không quá đông đúc vào ban ngày hoặc ồn ào vào ban đêm và có lợi cho việc hành thiền.

Finally, he came across Prince Jeta’s park, which seemed to be ideal. He went to the prince to buy it from him. The prince did not want to sell his garden. To avoid sale, the prince said that the entire land of the park had to be covered with gold coins as a price for the land.

Cuối cùng, ông tình cờ đi ngang qua Khu Vườn của Thái Tử Jeta, có vẻ lý tưởng. Ông đã đến gặp Thái Tử để mua nó. Thái tử không muốn bán khu vườn của mình. Để tránh bị bán, Thái Tử nói rằng toàn bộ khu đất của khu vườn phải được phủ bằng tiền vàng đó là giá của khu đất.

Anathapindika agreed to the price and immediately fixed the deal. The land where the Buddha would teach the Dhamma was indeed invaluable! Anathapindika brought carts filled with gold coins and the coins were spread on the land of the park.

Anathapindika đồng ý giá cả và ngay lập tức chốt lại thỏa thuận. Vùng đất nơi Đức Phật sẽ dạy Giáo Pháp thực sự là vô giá! Anathapindika mang những chiếc xe chở đầy tiền vàng và những đồng vàng được trải trên đất của khu vườn.

On seeing this, the prince was startled. One part of the land was yet to be covered by coins. Anathapindika instructed more coins to be brought but the prince took Anathapindika’s hand in his own hand and said, ‘Enough, householder, do not cover this uncovered part with gold. This will be my donation.’

Khi thấy điều này, Thái Tử giật mình. Một phần của vùng đất vẫn chưa được bao phủ bởi tiền vàng. Anathapindika đã chỉ thị mang thêm nhiều đồng vàng đến nhưng Thái tử đã cầm tay Anathapindika, và nói, “Đủ rồi, ông cư sĩ, đừng bao phủ vàng với phần đất chưa bị che này. Đây sẽ là sự đóng góp của tôi.”

Cūlavaggapāli 304-307, Anāthapindikavatthu. Anathapindika accepted the prince’s offer. He built residences, halls, water boilers, storehouses, lavatories, open and closed walking areas, water tanks, bathrooms and tents to enable thousands to learn the Dhamma under the guidance of the Buddha. The Buddha’s devoted lay disciple created an unparalleled record in the history of charity. The Buddha acknowledged him as ‘foremost’ (agga) among those who give donations.

Anathapindika chấp nhận lời đề nghị Thái Tử. Ông đã xây dựng nhà ở, thiền đường, nồi đun nước, nhà kho, nhà vệ sinh, khu vực đi bộ mở và đóng, bể chứa nước, phòng tắm và lều để cho phép hàng ngàn người học Giáo Pháp dưới sự hướng dẫn của Đức Phật. Đức Phật vinh danh người đệ tử đã tạo ra một kỷ lục vô song trong lịch sử cúng dường. Đức Phật thừa nhận ông là ’tiên phong (agga) trong số những người quyên góp.

Nguồn VRIDhamma.org

 

 

Bình Luận Facebook

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *