Angulimala Người Đeo Vòng Ngón Tay

A malicious rumors drove a youth, named Angulimala, to live as an outlaw in the jungle. In a deranged state of mind, he vowed to kill a thousand human beings. To keep track of the number of his victims, he took a finger from each and added it to a string around his neck. This is how he became known as Angulimala, or “Finger-Garland.” 

Một tin đồn ác ý đã khiến một thanh niên tên Angulimala phải sống như một kẻ sống ngoài vòng pháp luật trong rừng sâu. Trong trạng thái loạn trí, anh ta thề sẽ giết một ngàn người. Để theo dõi số nạn nhân của mình, anh ta lấy một ngón tay từ mỗi người và xâu nó thành chuỗi đeo quanh cổ. Anh ta trở nên nổi tiếng với cái tên Angulimala hay còn gọi là “Người đeo vòng Ngón tay”.

Angulimala became the terror of the countryside. Everyone was afraid. The king heard about him and decided to capture him. When his mother heard this news, she went to the forest to save her son. By this time, Angulimala needed only one more finger to fulfill his vow.

Angulimala trở thành nỗi kinh hoàng của làng quê. Ai cũng sợ hãi. Nhà vua nghe về anh ta và quyết định bắt anh ta. Khi mẹ anh nghe tin này, bà đã vào rừng cứu con trai mình. Đến lúc này, Angulimala chỉ cần một ngón tay nữa để thực hiện lời thề của mình.

Now, the Buddha was staying nearby. He learned that Angulimala’s mother was going to try to find him and save him. But there was a danger that the son would end up killing the mother. To prevent that, the Buddha himself went to the forest to find the young man.

Bây giờ, Đức Phật đang ngụ gần đó. Ngài biết rằng mẹ Angulimala sẽ cố gắng tìm anh ta và cứu anh ta. Nhưng có một mối nguy hiểm là cuối cùng đứa trai sẽ giết bà mẹ. Để ngăn chặn điều đó, Đức Phật đã tự vào rừng tìm chàng trai trẻ.

Angulimala had not slept for days and was close to exhaustion. At the same time, he was very anxious to kill the thousandth person and complete his task. He made up his mind to kill the first person he met. Perched high on a mountain, hidden by trees, he saw a woman on the path below. He descended but then he saw it was his mother.

Angulimala đã không ngủ trong nhiều ngày và gần như kiệt sức. Đồng thời, anh ta rất lo lắng để giết người thứ một ngàn và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh ta quyết định giết người đầu tiên anh ta gặp. Ngồi trên cao từ một ngọn núi, bị cây che khuất, anh nhìn thấy một người phụ nữ đang đi phía dưới. Anh ta đi xuống nhưng sau đó anh ta nhận ra đó là mẹ mình.

At that moment, the Buddha appeared on the path. Angulimala decided to kill him instead. He charged after the Buddha with knife raised, but the Buddha kept moving ahead out of his reach. Angulimala could not catch up, no matter how much he tried.

Ngay lúc đó, Đức Phật xuất hiện trên đường. Angulimala quyết định giết chết Ngài để thay thế. Anh ta tấn công Đức Phật và giơ dao lên, nhưng Đức Phật vẫn tiếp tục bước khỏi tầm với của anh ta. Angulimala không thể theo kịp, bất kể anh ta đã cố gắng bao nhiêu.

Finally he shouted, “Stop! Stop!”. The Buddha replied, “I have stopped. It is you who have not stopped.” Angulimala didn’t understand. He asked, “Why do you say that you have stopped while I have not?”

Cuối cùng anh hét lên, “Dừng lại! Dừng lại!” Đức Phật trả lời, “Ta đã dừng lại. Chính anh là người chưa dừng lại.” Angulimala không hiểu. Anh ta hỏi, “Tại sao Ngài nói rằng Ngài đã dừng lại trong khi tôi chưa?”

The Buddha replied, “I say that I have stopped because I have given up killing all beings. I have given up ill-treating or harming all living beings. I have cultivated love and patience through meditation. But you—you have not given up killing or ill-treating others, and you have not cultivated love and patience. Therefore, you are the one who has not stopped.”

Đức Phật trả lời, ta nói rằng ta đã dừng lại vì ta đã từ bỏ việc giết chết tất cả chúng sinh. Ta đã từ bỏ đối xử ngược đãi hoặc làm hại tất cả chúng sinh. Ta đã nuôi dưỡng tình yêu và sự kiên nhẫn thông qua việc hành thiền. Nhưng anh vẫn không từ bỏ việc giết hại hay ngược đãi với người khác, và anh không nuôi dưỡng tình yêu và sự kiên nhẫn. Do đó, anh là người chưa dừng lại.

These words penetrated the fog of Angulimala’s mind and calmed his rage. He thought, “This man is wise and brave. He must be the Buddha himself. He must have come here just to help me!”

Những lời này đã xuyên qua màn sương trong tâm trí Angulimala và làm dịu cơn thịnh nộ của anh. Anh nghĩ, người đàn ông này thật khôn ngoan và dũng cảm. Ngài phải là chính Đức Phật. Ngài ấy đến đây chỉ để giúp tôi!

Angulimala threw away his weapons and asked the Buddha to teach him meditation and wisdom. The Buddha agreed. When the king and his men came for Angulimala, they found him in the Buddha’s forest meditation retreat. Since the outlaw had given up his evil ways, the king agreed to leave him alone. Angulimala sincerely and seriously practiced meditation and the training of moral conduct.

Angulimala đã vứt bỏ vũ khí của mình và cầu xin Đức Phật dạy cho anh ta hành thiền và trí tuệ. Đức Phật đồng ý. Khi nhà vua và người của ông đến bắt Angulimala, họ đã thấy anh ta trong khu rừng thiền ẩn tu của Đức Phật. Vì kẻ ngoài vòng pháp luật đã từ bỏ con đường xấu xa, nhà vua đã đồng ý để anh ta ở lại. Angulimala chân thành và nghiêm túc thực hành thiền và rèn luyện hành vi đạo đức.

Still, he had no peace of mind. He kept remembering what he had done in the past. He recalled the pathetic cries of his victims. Whenever he went out in public, people recognized him and attacked him, leaving him bleeding and bruised. He felt guilty and thought that he was too horrible a person to ever be happy and peaceful, no matter how hard he tried.

Dù vậy, anh ta không yên tâm. Anh cứ nhớ những gì anh đã làm trong quá khứ. Anh nhớ lại những tiếng khóc thảm thiết của nạn nhân. Bất cứ khi nào anh ta đi ra nơi công cộng, mọi người nhận ra anh ta và tấn công anh ta, khiến anh ta chảy máu và bầm tím. Anh cảm thấy tội lỗi và nghĩ rằng anh là một người quá kinh khủng sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc và bình yên, bất kể anh đã cố gắng thế nào.

The Buddha reminded him, “My son, you have stopped doing evil but are still suffering the consequences of your past actions. Have patience. Everyone can change for the better, no matter what they have done. No one is too bad to change, and you have changed. It doesn’t matter whether people realize it or not. Keep practicing your meditation patiently.”

Đức Phật nhắc nhở anh ta, “Con trai ta, con đã ngừng làm điều ác nhưng vẫn đang gánh chịu hậu quả từ những hành động trong quá khứ của con. Hãy kiên nhẫn. Mọi người đều có thể thay đổi để tốt hơn, bất kể họ đã làm gì. Không ai là quá xấu để thay đổi, và con đã thay đổi. Nó không quan trọng cho dù mọi người có nhận ra hay không. Tiếp tục thực hành thiền của con một cách kiên nhẫn.”

One morning while he was in the streets near the meditation retreat, Angulimala heard someone crying in pain. It was a woman suffering the agonies of childbirth. He stopped and thought to himself, “All human beings suffer.” He began to have deep compassion for the woman and all the people he had harmed, as well as for himself and all living beings.

Một buổi sáng khi anh đang đi trên đường gần nơi hành thiền, Angulimala nghe thấy ai đó khóc trong đau đớn. Đó là một người phụ nữ chịu đựng những cơn chuyển dạ. Anh dừng lại và nghĩ thầm, tất cả con người đều đau khổ. Anh bắt đầu có lòng từ bi sâu sắc đối với người phụ nữ và tất cả những người anh đã làm hại, cũng như cho chính anh và tất cả chúng sinh.

The feelings of compassion and kindness calmed his mind and helped him develop better concentration and patience. In turn, the concentration and patience helped him develop still more love and compassion for all living beings. Now he devoted himself to helping others as much as he could.

Những cảm giác từ bi và lòng tốt đã làm dịu tâm trí anh và giúp anh phát triển sự tập trung và kiên nhẫn tốt hơn. Đổi lại, sự tập trung và kiên nhẫn đã giúp anh phát triển thêm tình yêu và lòng trắc ẩn cho tất cả chúng sinh. Bây giờ anh ấy tận tụy giúp đỡ người khác hết mức có thể.

Angulimala lived peacefully after that. When people heard about the change in him, they asked the Buddha, “Can it be true? Can a man who has killed so many people ever really learn to concentrate and calm his mind? Can he really have a peaceful and balanced mind? Is it possible for him to live a good life after all he has done?”

Angulimala sống bình yên sau đó. Khi mọi người nghe về sự thay đổi trong anh, họ đã hỏi Đức Phật, “Đó có thể là sự thật ư? Một người đàn ông đã giết rất nhiều người có thể thực sự học cách tập trung và tĩnh tâm? Anh ấy thực sự có thể có một tâm trí yên bình và cân bằng? Liệu anh ta có thể sống một cuộc đời tốt sau tất cả những gì anh ta đã làm không?

The Buddha answered, “Yes. He harmed so many people because his mind was overwhelmed with hurt and anger. He had been badly harmed himself. Later, he listened to good advice, he meditated, and his mind became strong and healthy.”

Đức Phật trả lời, “Có thể chứ. Anh ta đã làm hại rất nhiều người vì tâm trí anh ta tràn ngập sự tổn thương và tức giận. Anh ta đã tự làm hại mình. Sau đó, anh nghe lời theo lời khuyên tốt, anh ngồi thiền, và tâm trí anh trở nên mạnh mẽ và khỏe mạnh.”

No matter what someone may have done in the past, developing concentration can help. It is a powerful tool for gaining real peace of mind, and cultivating kindness and compassion for others.

Bất kể ai đó có thể đã làm gì trong quá khứ, phát triển sự tập trung có thể giúp ích. Nó là một công cụ mạnh mẽ để có được sự bình tâm thực sự, và nuôi dưỡng lòng tốt và lòng từ bi với người khác.

 
Nguồn VRIDhamma.org
 

 

 

Bình Luận Facebook

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *