Videos 1. Hướng Dẫn Ngồi Thiền | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008

Videos 1. Hướng Dẫn Ngồi Thiền | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Hướng Dẫn Hành Thiền | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008

Videos 2. Hướng Dẫn Hành Thiền | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Chánh Niệm Trong Đời Sống Hàng Ngày | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008

Videos 4. Chánh Niệm Trong Đời Sống Hàng Ngày | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. 4 Yếu Tố: Đất, Nước, Gió, Lửa | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2008

Videos 7. 4 Yếu Tố: Đất, Nước, Gió, Lửa | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2008  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Subhadda – Vị Đệ Tử Cuối Cùng Của Đức Phật | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008

Videos 8. Subhadda – Vị Đệ Tử Cuối Cùng Của Đức Phật | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. 6 Cách Hỗ Trợ Cho Sự Đoàn Kết | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2008

Videos 10. 6 Cách Hỗ Trợ Cho Sự Đoàn Kết | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2008

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. 6 Cách Hỗ Trợ Cho Sự Đoàn Kết (1) | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2008

Videos 11. 6 Cách Hỗ Trợ Cho Sự Đoàn Kết (1) | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Các Đề Mục Thiền Định & Bản Tính Con Người | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2008

Videos 13. Các Đề Mục Thiền Định & Bản Tính Con Người | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền

ĐỌC BÀI VIẾT