VIDEOS 1. HƯỚNG DẪN NGỒI THIỀN | THIỀN SƯ U JATILA – KHÓA THIỀN 2008

Videos 1. Hướng Dẫn Ngồi Thiền | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

VIDEOS 2. HƯỚNG DẪN HÀNH THIỀN | THIỀN SƯ U JATILA – KHÓA THIỀN 2008

Videos 2. Hướng Dẫn Hành Thiền | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

VIDEOS 4. CHÁNH NIỆM TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY | THIỀN SƯ U JATILA – KHÓA THIỀN 2008

Videos 4. Chánh Niệm Trong Đời Sống Hàng Ngày | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền 2008    

ĐỌC BÀI VIẾT

VIDEOS 7. 4 YẾU TỐ: ĐẤT, NƯỚC, GIÓ, LỬA | THIỀN SƯ U JATILA – KHÓA THIỀN NĂM 2008

Videos 7. 4 Yếu Tố: Đất, Nước, Gió, Lửa | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2008  

ĐỌC BÀI VIẾT

VIDEOS 8. SUBHADDA – VỊ ĐỆ TỬ CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT | THIỀN SƯ U JATILA – KHÓA THIỀN 2008

Videos 8. Subhadda – Vị Đệ Tử Cuối Cùng Của Đức Phật | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền

ĐỌC BÀI VIẾT

VIDEOS 10. 6 CÁCH HỖ TRỢ CHO SỰ ĐOÀN KẾT | THIỀN SƯ U JATILA – KHÓA THIỀN NĂM 2008

Videos 10. 6 Cách Hỗ Trợ Cho Sự Đoàn Kết | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2008

ĐỌC BÀI VIẾT

VIDEOS 11. 6 CÁCH HỖ TRỢ CHO SỰ ĐOÀN KẾT (1) | THIỀN SƯ U JATILA – KHÓA THIỀN NĂM 2008

Videos 11. 6 Cách Hỗ Trợ Cho Sự Đoàn Kết (1) | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm

ĐỌC BÀI VIẾT

VIDEOS 13. CÁC ĐỀ MỤC THIỀN ĐỊNH & BẢN TÍNH CON NGƯỜI | THIỀN SƯ U JATILA – KHÓA THIỀN NĂM 2008

Videos 13. Các Đề Mục Thiền Định & Bản Tính Con Người | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền

ĐỌC BÀI VIẾT

VIDEOS 14. SỰ HIỂU BIẾT RÕ RÀNG | THIỀN SƯ U JATILA – KHÓA THIỀN NĂM 2008

Videos 14. Sự Hiểu Biết Rõ Ràng | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2008     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT