Videos 1. Lời Giới Thiệu | Ngài Thích Minh Châu Dich – Kinh Trường Bộ (dīghanikāya)

Videos 1. Lời Giới Thiệu | Ngài Thích Minh Châu Dich – Kinh Trường Bộ (Dīghanikāya)     BỘ VIDEOS

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Lời Giới Thiệu Của Ht Thích Minh Châu | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ (dīghanikāya)

Videos 2. Lời Giới Thiệu Của HT Thích Minh Châu | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Kinh Phạm Võng (brahmajāla-sutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ (dīghanikāya)

Videos 3. Kinh Phạm Võng (Brahmajāla-Sutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ (Dīghanikāya)     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Kinh Sa-môn Quả (sāmaññaphalasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch-kinh Trường Bộ (dīghanikāya)

Videos 4. Kinh Sa-Môn Quả (Sāmaññaphalasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch-Kinh Trường Bộ (Dīghanikāya)     BỘ VIDEOS KINH

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Kinh Ambattha (ambaṭṭhasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch-kinh Trường Bộ (dīghanikāya)

Videos 5. Kinh Ambattha (Ambaṭṭhasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch-Kinh Trường Bộ (Dīghanikāya)     BỘ VIDEOS KINH TRƯỜNG

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Soṇadaṇḍa (soṇadaṇḍasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ (dīghanikāya)

Videos 6. Soṇadaṇḍa (Soṇadaṇḍasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ (Dīghanikāya)     BỘ VIDEOS KINH

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Kinh Kūṭadanta (kūṭadantasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ (dīghanikāya)

Videos 7. Kinh Kūṭadanta (Kūṭadantasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ (Dīghanikāya)     BỘ VIDEOS

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Kinh Mahāli (mahālisutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ (dīghanikāya)

Videos 8. Kinh Mahāli (Mahālisutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ (Dīghanikāya)     BỘ VIDEOS

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Kinh Jāliya (jāliyasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ (dīghanikāya)

Videos 9. Kinh Jāliya (Jāliyasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ (Dīghanikāya)     BỘ VIDEOS

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Kinh Kassapa (mahāsīhanādasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ (dīghanikāya)

Videos 10. Kinh Kassapa (Mahāsīhanādasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ (Dīghanikāya)     BỘ VIDEOS

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Kinh Poṭṭhapāda (poṭṭhapādasutta)| Ngài Thích Minh Châu Dịch -kinh Trường Bộ (dīghanikāya)

Videos 11. Kinh Poṭṭhapāda (Poṭṭhapādasutta)| Ngài Thích Minh Châu Dịch -Kinh Trường Bộ (Dīghanikāya)     BỘ VIDEOS KINH TRƯỜNG

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Kinh Subha (subhasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ (dīghanikāya)

Videos 12. Kinh Subha (Subhasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ (Dīghanikāya)     BỘ VIDEOS

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Kinh Kevaṭṭa (kevaṭṭasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ (dīghanikāya)

Videos 13. Kinh Kevaṭṭa (Kevaṭṭasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ (Dīghanikāya)     BỘ VIDEOS

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Kinh Lohicca (lohiccasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ (dīghanikāya)

Videos 14. Kinh Lohicca (Lohiccasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ (Dīghanikāya)     BỘ VIDEOS

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Kinh Tevijja (tevijjasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ (dīghanikāya)

Videos 15. Kinh Tevijja (Tevijjasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ (Dīghanikāya)     BỘ VIDEOS

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Kinh Đại Bổn (mahāpadānasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ (dīghanikāya)

Videos 16. Kinh Đại Bổn (Mahāpadānasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ (Dīghanikāya)     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT