VIDEOS 1. LỜI NÓI ĐẦU | NGÀI THIỀN SƯ U PAÑÑATHAMI – KHÓA THIỀN NĂM 2002

Videos 1. Lời Nói Đầu | Ngài Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2002     BỘ VIDEOS

ĐỌC BÀI VIẾT

VIDEOS 2. CÁCH TRÌNH PHÁP | NGÀI THIỀN SƯ U PAÑÑATHAMI – KHÓA THIỀN NĂM 2002

Videos 2. Cách Trình Pháp | Ngài Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2002     BỘ VIDEOS

ĐỌC BÀI VIẾT

VIDEOS 4. LUÔN LUÔN CHÁNH NIỆM | NGÀI THIỀN SƯ U PAÑÑATHAMI – KHÓA THIỀN NĂM 2002

Videos 4. Luôn Luôn Chánh Niệm | Ngài Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2002     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

VIDEOS 5. 3 CÁCH TINH TẤN | NGÀI THIỀN SƯ U PAÑÑATHAMI – KHÓA THIỀN NĂM 2002

Videos 5. 3 Cách Tinh Tấn | Ngài Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2002     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

VIDEOS 6. TỈNH THỨC | NGÀI THIỀN SƯ U PAÑÑATHAMI – KHÓA THIỀN NĂM 2002

Videos 6. Tỉnh Thức | Ngài Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2002     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

VIDEOS 7. PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIỀN | NGÀI THIỀN SƯ U PAÑÑATHAMI – KHÓA THIỀN NĂM 2002

Videos 7. Phương Pháp Hành Thiền | Ngài Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2002     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

VIDEOS 8. LỜI ĐỨC PHẬT DẠY | NGÀI THIỀN SƯ U PAÑÑATHAMI – KHÓA THIỀN NĂM 2002

Videos 8. Lời Đức Phật Dạy | Ngài Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2002     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

VIDEOS 10. LỢI ÍCH CỦA VIỆC HÀNH THIỀN | NGÀI THIỀN SƯ U PAÑÑATHAMI – KHÓA THIỀN NĂM 2002

Videos 10. Lợi Ích Của Việc Hành Thiền | Ngài Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2002  

ĐỌC BÀI VIẾT

VIDEOS 11. KINH TỐT ĐẸP | NGÀI THIỀN SƯ U PAÑÑATHAMI – KHÓA THIỀN NĂM 2002

Videos 11. Kinh Tốt Đẹp | Ngài Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2002     BỘ VIDEOS

ĐỌC BÀI VIẾT

VIDEOS 12. HƯỚNG DẪN CÁCH HÀNH THIỀN | NGÀI THIỀN SƯ U PAÑÑATHAMI – KHÓA THIỀN NĂM 2002

Videos 12. Hướng Dẫn Cách Hành Thiền | Ngài Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2002    

ĐỌC BÀI VIẾT

VIDEOS 13. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC HÀNH THIỀN | NGÀI THIỀN SƯ U PAÑÑATHAMI – KHÓA THIỀN NĂM 2002

Videos 13. Mục Đích Của Việc Hành Thiền | Ngài Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2002  

ĐỌC BÀI VIẾT

VIDEOS 14. NGƯỜI PHÀM | NGÀI THIỀN SƯ U PAÑÑATHAMI – KHÓA THIỀN NĂM 2002

Videos 14. Người Phàm | Ngài Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2002     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

VIDEOS 15. BẾ MẠC KHÓA THIỀN | NGÀI THIỀN SƯ U PAÑÑATHAMI – KHÓA THIỀN NĂM 2002

Videos 15. Bế Mạc Khóa Thiền | Ngài Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2002     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT