Đại đức Dhammasami

Venerable Dhammasami

(1965 – )

Sri Saddhatissa International Buddhist Centre, London

Trung tâm Phật giáo Quốc tế Sri Saddhatissa, Luân Đôn

Đại đức Dhammasami

Venerable Dhammasami was born in 1965, on 22nd November in Laikha, Shan State, Union of Myanmar (Burma), he became a novice (samanera) at his early teens in Sirimangalatemple, a branch of the Mahasi meditation Centre. He has his education in Laikha and Taunggyi. He received Buddhist education mainly in Taunggyi, Ywanhwe and Pegu where he taught at the Sasana Mandaing Pali University for a year.

Đại đức Dhammasami sinh năm 1965, vào ngày 22 tháng 11 tại Laikha, bang Shan, Liên bang Myanmar (Miến Điện), Ông trở thành một Sa di (samanera) lúc còn niên thiếu tại Sirimangalatemple, một chi nhánh của Trung tâm thiền Mahasi. Ông học ở Laikha và Taunggyi. Ông nhận giáo huấn Phật giáo chủ yếu ở Taunggyi, Ywanhwe và Pegu, nơi ông đã giảng dạy tại Đại học Sasana Mandaing Pali trong một năm.

He completed the Dhammacariya degree ( a degree in Buddhist literature) at the age of 19 being just a novice (Samanera) in the Dhammacariya Examination held by the Government in 1985. He also has the same degree in Shan medium in the Dhammacariya Examination held in Shan State 1986. He taught in Aung Mye Bon Tha Shan Pariyatti Temple in Yangon (Rangoon) before leaving for Sri Lanka in 1990 to proceed his postgraduate studies.

Ông hoàn thành văn bằng Dhammacariya (một văn bằng về Phật giáo) ở tuổi 19 khi mới chỉ là một Sadi (Samanera) trong Kỳ thi Dhammacariya do Chính phủ tổ chức vào năm 1985. Ông cũng có bằng Shan trung cấp trong Kỳ thi Dhammacariya được tổ chức tại Shan State 1986. Ông giảng dạy tại chùa Aung Mye Bon Tha Shan Pariyatti ở Yangon (Rangoon) trước khi rời Sri Lanka vào năm 1990 để tiếp tục nghiên cứu sau đại học.

Apart from the Dhammacariya degrees in Myanmar, He holds one MPhil and two MA degrees from two Sri Lankan Universities. While in Colombo, he taught at YMBA for four years. He also joined the Buddhist missionary work in Thailand in 1989.

Ngoài các bằng Dhammacariya ở Myanmar, ông còn có một bằng MPhil và hai bằng MA của hai trường Đại học Sri Lanka. Khi ở Colombo, ông đã giảng dạy tại YMBA trong bốn năm. Ông cũng tham gia công tác truyền giáo Phật giáo tại Thái Lan vào năm 1989.

He has been teaching Buddhism to children and adults alike at the Sri Saddhatissa International Buddhist Centre, London since 1996. He conducts Vipassana meditation on Tuesdays and Wednesdays. He speaks Shan, Burmese, Thai, English and Pali. He is at the moment studying for a DPhil degree in ‘Aspects of Theravada Buddhism in Burma, Thailand and Sri Lanka’ at the University of Oxford as an full-time student.

Ông đã giảng dạy Phật giáo cho trẻ em cũng như người lớn tại Trung tâm Phật giáo Quốc tế Sri Saddhatissa, London từ năm 1996. Ông thực hành thiền Vipassana vào các ngày thứ Ba và thứ Tư. Ông nói tiếng Shan, tiếng Miến Điện, tiếng Thái, tiếng Anh và tiếng Pali. Hiện tại, ông đang học lấy bằng DPhil về ‘Các khía cạnh của Phật giáo Theravada ở Miến Điện, Thái Lan và Sri Lanka’ tại Đại học Oxford với tư cách là một sinh viên chính thức.

Nguồn Nibbana.com

Các bài viết trong sách

Trả lời