Audios Anapana Meditation 70 Min – S.N. Goenka – English

Anapana Meditation for All – Thiền Anapana cho tất cả 70-Minutes Anapana Session: The following link contains detailed audio instructions on Anapana meditation in English languages by Mr. S.N. Goenka.

Thời thiền Anapana 70 phút: Liên kết sau đây chứa các hướng dẫn âm thanh chi tiết về thiền Anapana bằng nhiều ngôn ngữ tiếng Anh bởi Ngài S. N. Goenka.

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *