Aṅguttara Nikāya

011. Rāgapeyyālaṃ –– Repeats of greed

117. Bhikkhus, thoroughly knowing greed eight things should be developed. What eight?

Right view, right thoughts, right speech, right action, right livelihood,, right effort, right mindfulness and right concentration. Bhikkhus, thoroughly knowing greed these eight things should be developed.

118. Bhikkhus, thoroughly knowing greed these eight things should be developed. What eight? With internal material perception seeing a few beautiful and ugly external forms. Mastering them becoming perceptive as I know and see.

With internal material perception seeing immeasurable beautiful and ugly external forms. Mastering them becoming perceptive as I know and see.

With internal immaterial perception seeing a few beautiful and ugly external forms. Mastering them becoming perceptive as I know and see.

With internal immaterial perception seeing immeasurable beautiful and ugly external forms. Mastering them, becoming perceptive as I know and see.

With internal immaterial perception seeing blue external forms with blue marks and shine. Mastering them becoming perceptive as I know and see.

With internal immaterial perception seeing yellow external forms with yellow marks and shine. Mastering them becoming perceptive as I know and see.

With internal immaterial perception seeing red external forms with red marks and shine Mastering them becoming perceptive as I know and see.

With internal immaterial perception seeing white external forms with white marks and shine. Mastering them becoming perceptive as I know and see. Bhikkhus, thoroughly knowing greed these eight things should be developed.

119.Bhikkhus, thoroughly knowing greed eight things should be developed. What eight?

With material seeing matter.

With internal immaterial perception seeing external forms.

Being released in good only.

Overcoming all perceptions of matter and perceptions of aversion not attending to various perceptions, with space is boundless abiding in the sphere of space.

Overcoming all the sphere of space, with consciousness is boundless abiding in the sphere of consciousness.

Overcoming all the sphere of consciousness with there is nothing abiding in the sphere of no-thingness.

Overcoming all the sphere of no-thingness, abiding in the sphere of neither perception nor non-perception.

Overcoming all the sphere of neither perception nor non-perception abiding in the cessation of perceptions and feelings. Bhikkhus, thoroughly knowing greed these eight things should be developed.

120-146 “Bhikkhus, thoroughly knowing greed … re … to exhaust it … re … to dispel it, … re … to destroy it … re … for its fading, … re … for its disenchantment, … re … for its cessation, … re … for giving it up, … re … for throwing it out, these eight things should be developed.

147-626 “Bhikkhus, thoroughly knowing evil intention, … re … delusion, … re … hatred, … re … bearing grudge, … re … smearing over, … re … unmercifulness, … re … envy, … re … selfishness, … re … craftiness, … re … Deceptive appearance, … re … immobility, … re … impetuosity, … re … measuring, … re … conceit, … re … intoxication, … re … negligence, … re … to exhaust it … re … to dispel it, … re … to destroy it … re … for its fading, … re … for its disenchantment, … re … for its cessation, … re … for giving it up, … re … for throwing it out, these eight things should be developed.

* Pāli: Source from SLTP; English: Main Translation by Sister Upalavanna

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *