Aṅguttara Nikāya

010. Sāmaññavaggo- The general section.

91-116 Then the female lay disciple, Bojjhā, … re … Sirimā, … re … Padumā, … re … Sutanā, … re … Manuja,… re … Uttarā, … re … MHuttā, .. re … Khemā, … re … Rucī, … re … Cundī, … re … Bimbā, … re … Sumanā, … re … Mallikā, … re … Tissā, … re … Tissamātā, … re … Sonā, … re … Sonāyamāatā, … re … Kāṇā, … re … Kāṇamātā, … re … Uttarā, … re … Nandamātā, … re … Visakhā, Migāramātā, … re … Khujjuttarā, the femāle lay disciple, … re … Sāmāwathie, the female lay disciple … re … Suppavāsā the daughter of the Koliyas, … re … Suppiyā, the female lay disciple, … re … and the householder’s wife Nakulamātā. …

* Pāli: Source from SLTP; English: Main Translation by Sister Upalavanna

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *