Trích dẫn ngắn gọn về Paṭṭhāna – Ngài Giáo Thọ Sư Abhidhajamahāraṭṭhaguru Masoyein Sayadaw

Trích dẫn ngắn gọn về Paṭṭhāna

Ngài Giáo Thọ Sư Abhidhajamahāraṭṭhaguru Masoyein Sayadaw

 

Trong phần này, 5 Uẩn Tái Tục của người Tam Nhân chủ yếu được đề cập đầu tiên. Đây là do dự định  Tái Tục hiện tại sẽ được trình bày đầu tiên. Hãy nhớ lại phương pháp quán Liên Quan Tương Sinh thứ 5.  Được nhóm thành 5 Uẩn, Liên Quan Tương Sinh sẽ được trình bày theo các bảng Danh Nghiệp Xứ bằng phương pháp 5 Uẩn. Tuy nhiên, Danh Uẩn sẽ được trình bày trong một nhóm.    

In  this  section,  the Paṭisandhi 5 Khandhā of Tihetuka human beings is mainly mentioned first. This is because it is intended that the present Paṭisandhi would be shown first. Remember the causal relationships in Paṭicca Samuppāda 5th method again. Having grouped into 5 Khandhā, the causal relationships will be shown according to the Nāma Kammaṭṭhāna tables by means of 5 Khandhā method. However, the Nāmakkhandhā will be shown in group.

 

PAṬṬHĀNA - English - Vietnamese 05112019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app