Niệm Hơi Thở – Viet/Eng/Pali – Thiền Sư U Ukkaṃsa

Niệm Hơi Thở, Mindfulness of Breathing, Ānāpānassati

Viet/Eng/Pali  

Course conducted by Venerable U Ukkaṃsa

Được hướng dẫn bởi Thiền Sư U Ukkaṃsa

Dựa trên quyển “Biết và Thấy” – Pa Auk Tawya SayadawgyiNhóm dịch: Tâm Bình An

40 đề mục thiền chỉ tịnh

10 đề mục không đắc thiền (chỉ đắc cận định):

1. Buddhānussati Phản chiếu hay Tùy niệm Ân Đức Phật
2. Dhammānussati Phản chiếu hay Tùy niệm Ân Đức Pháp
3. Saṅghānussati Phản chiếu hay Tùy niệm Ân Đức Tăng
4. Sīlānussati Phản chiếu hay Tùy niệm về sự hoàn thiện Giới của mình
5. Cāgānussati Phản chiếu hay Tùy niệm về sự xả thí (dāna) của mình
6. Devatānussati Phản chiếu hay Tùy niệm về ân đức của mình với sự suy xét, cân nhắc về chư thiên là những nhân chứng
7. Upasamānussati Phản chiếu hay Tùy niệm về Ân Đức của Níp-bàn (Nibbāna)
8. Maraṇānussati tùy niệm sự chết là xem lại trạng thái chết tự nhiên của tự thân, ví dụ, “Sự chết của tôi là chắc chắn, mạng sống của tôi là không chắc chắn”
9. Catu dhātu vavatthāna phân tích 4 giới là phân tích về trạng thái của 4 giới (dhātu) hay 4 sắc đại hiển (đất, nước, lửa, gió)
10. Āhāre paṭikula saññā Vật thực bất tịnh tưởng, là sự suy tư lặp đi lặp lại để phát triển tưởng bất tịnh về thức ăn, đồ uống mà chúng ta ăn và nuốt

Mindfulness of breathing Ānāpānassati 08Sep2020 (1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app