Đoạn Trừ Phiền Não – HT. Sayadaw U. Paññādipa

Đoạn Trừ Phiền Não  

HT. Sayadaw U. Paññādipa Giảng
HT.Kim Triệu Hiệu Đính
Sư Khánh Hỷ Soạn Dịch

Mục Lục


I. Sắc Uẩn (uẩn vật chất) Rūpakkhanda
II. Thọ Uẩn (Vedanakkhanda)
III.Tưởng Uẩn (Saññākkhanhdha)
IV .Hành Uẩn (Sa
khārakkhandha)
V. Thức Uẩn (Viññānakhandha)
VI. Diệt Trừ Ngũ Uẩn


—o0o—


Bài pháp này căn cứ vào bản kinh
Satta Sutta trong Sayutta Nikāya. Nhân dịp Tỳ Khưu Rādha hỏi Đức Phật về nghĩa chữ Satta (chúng sanh). Đức Phật đã giảng giải rằng:

“Chúng sanh là kẻ còn còn tham ái,
dính mắc mạnh mẽ vào cảm thọ”
“Chúng sanh là kẻ còn còn tham ái,
dính mắc mạnh mẽ vào tưởng hay tri giác”
“Chúng sanh là kẻ còn còn tham ái,
dính mắc mạnh mẽ vào hành hay phản ứng của tâm”
“Chúng sanh là kẻ còn còn tham ái,
dính mắc mạnh mẽ vào thức”


Sau đó Đức Phật dạy:


Này Rādha, hãy loại trừ, vứt bỏ sắc uẩn (thành phần vật chất) và hãy hành thiền để loại trừ tham ái, giống như đứa trẻ đã phá bỏ, đạp đổ những căn nhà bằng cát khi chúng cảm thấy nhàm chán với những đồ chơi đó. 
Cũng vậy, hãy loại trừ, vứt bỏ sắc uẩn. Hãy hành thiền cho đến khi tất cả các tham ái, dính mắc bị loại trừ.

Giống như loại trừ sắc uẩn. Con phải thực hành để loại trừ các uẩn khác như: thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Con hãy thực hành cho đến khi mọi tham ái, dính mắc vào năm uẩn được loại trừ hoàn toàn”.

Như vậy, theo lời Phật dạy, chúng ta phải loại trừ mọi tham ái, diệt tận mọi điều kiện tạo ra dính mắc, đó là loại trừ ngũ uẩn dẫn đến tái sanh. Phương pháp loại trừ thật là rõ ràng, đó là hành thiền Minh Sát, quán sát sự sinh và diệt của các hiện tượng vật chất và tâm liên tục.


Chúng ta hãy tìm hiểu những lời dạy của Đức Phật qua bài kinh trên.

 

Nguồn: thienquantam

 

 

Doan_Tru_Phien_Nao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app