Năm Chi Phần Cần Thiết Để Tu Tập Thiền (padhāniyaṅga) – (tiếp Theo)

4. Vīriya (Tinh cần) “Āraddhavīriyo viharati akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadāya,thāmavā daḷhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu.” “Vị ấy được chuẩn

ĐỌC BÀI VIẾT