THERAVĀDA PODCASTS

Con đường giải thoát khổ đau, diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát, để được hạnh phúc thực sự, tự do thực sự. Chúng tôi cố gắng sưu tầm các tài liệu quý phần nào hỗ trợ quý độc giả tìm hiểu về Phật Giáo, về Dhamma – Luật Tự Nhiên, những điều mà Bậc Giác Ngộ đã chỉ dạy được các Bậc Trưởng Lão kết tập lại và lưu truyền suốt hơn 2600 năm, những bài Pháp từ các Bậc Thiện Trí, các Thiền Sư chia sẻ..

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com

Spotify Podcast: https://open.spotify.com

Souncloud: https://soundcloud.com