Cư Sĩ Thực Hành

Bhikkhu Nāga Mahā Thera – Tỳ khưu Bửu Chơn

Mục Lục 

Tiểu Tựa

Vandanā – Lễ bái

Buddharatanapaṇāma – Lễ Bái Phật Bảo

Dhammaratanapanāma – Lễ Bái Pháp Bảo

Saṅgharatanapanāma –Lễ Bái Tăng Bảo

Lễ Bái Xá Lợi

Bước Đầu Tu Tập

Linh Tinh

Lễ Bái Xá Lợi

Khuyến Tu

Karanīya Metta Sutta – Bác Ái Kinh

Pattidāna Gāthā – Kinh Hồi Hướng

 

—————————–

Bài viết được trích từ cuốn Cư Sĩ Thực Hành, tác giả Tỳ Khưu Bửu Chơn

Link  cuốn Cư Sĩ Thực Hành
Link  tải sách ebook Cư Sĩ Thực Hành
Link  video cuốn Cư Sĩ Thực Hành
Link  audio cuốn Cư Sĩ Thực Hành
Link  thư mục tác giả Tỳ Khưu Bửu Chơn
Link  thư mục ebook Tỳ Khưu Bửu Chơn
Link  giới thiệu tác giả Tỳ Khưu Bửu Chơn
Link  tải app mobile Phật Giáo Theravāda

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *