Cư Sĩ Thực Hành 

Khuyến Tu

Từ bi Đức Phật Thích Ca
Xót thương nhân loại đạo xa bể trần
Pháp xa bát nhã ân cần
Rước đưa tứ chúng thoát lần vô minh
Hỡi ai người biết thương mình
Hãy nương theo Phật đức tin trau giồi
Chính ngài là đấng cứu đời
Khỏi vong khổ não đến nơi Niết-bàn
Ai tin nhân quả rõ ràng
Dứt lần tội lỗi tìm đàng tịnh tâm
Người mà mài miệt sai lầm
Không hơn hạ thú thượng cầm biết tu
Từ nay cố gắng công phu
Sớm trưa hành đạo dãi dầu chẳng than
Ham chi trần thế bạc vàng
Ngày qua tháng lại mơ màng lợi danh
Mãng lo quyền thế đua tranh
Thác rồi phủi sạch công danh ảo
huyền
Lúc sống ăn ở chẳng hiền
Khi chết con cháu ngã liền bò heo
Vịt gà tôm cá giết theo
Cúng tế thần thánh cầu siêu linh hồn
Gây thêm nghiệp dữ dập dồn
Đố ai cầu khấn mà hồn được siêu
Tiếc khi còn sống biết điều
Làm chi đặng nấy ít nhiều chẳng sai
Khuyến tu hẹn mốt hẹn mai
Như người khất nợ đêm ngày lo toan
Nghĩa vụ gia đạo chưa an
Để lo tròn đủ vội vàng ích chi
Đó là cạn nghĩ hẹp suy
Vô thường chực sẵn dẫn đi lúc nào
Ăn năn hối hận trước sau
Bốn đường ác đạo dễ vào khó ra
Thân bằng quyến thuộc gần xa
Khóc than thương tiếc đưa ta về đồng
Dưới ba tấc đất vùi nông
Ôi thôi sự nghiệp còn mong đặng nào
Phước thì được hưởng quả cao
Tội thì đọa lạc sa vào ngục sâu
Mấy lời khuyên nhủ đuôi đầu
Thiện nam tín nữ chớ hầu lạt phai
Chí công trì giới đừng sai
Ngày sau kết quả về ngay Niết-bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *