Cư Sĩ Thực Hành 

Lễ Bái Xá Lợi

Trước Xá Lợi uy linh lẫm liệt
Dâng nén hương dạ nhiệt tín thành
Cúng dường Phật tổ cha lành
Ngàn xưa di tích Phật danh Cồ Đàm
(Gotama)
Đức từ bi chỉ đàng giác ngạn
Ơn cứu khổ độ nạn mê tân
Trời người nhuần gội nguồn ân
Duyên may được hưởng đôi phân
chánh truyền
Phát tâm lành cầu chuyên giữ đạo
Nguyện noi theo tôn giáo Thích Ca
Lo phần tự giác giác tha
Y theo bổn hạnh Phật Đà khi xưa
Chốn rừng già nắng mưa khổ xác
Giữa tuyết sương đói khát bao nài
Chẳng màng lao khổ đắng cay

Quyết lòng tìm đạo duyên may độ
đời
Dưới cội cây tứ thời tĩnh tọa
Trên bồ đoàn phân tỏa tâm minh
Thoạt nhiên ngộ đạo tự mình
Đắc thành Phật quả vô sinh Niết-bàn
Rồi từ đó mở mang giáo Pháp
Bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn
Châu du cùng khắp bốn phương
Hoằng khai Phật đạo chỉ đàng vô
sanh
Vườn Kusinārā cha lành viên tịch
Ngọc Xá Lợi di tích thế gian
Bảy đoạn xương lớn huy hoàng
Xương trán răng nhọn lại còn xương
vai
Lửa Chư Thiên hỏa đài đốt cháy
Không rã tan quả thấy nhiệm mầu

Lại còn Xá Lợi đủ màu
Chia ra ba cỡ khác nhau cân lường
Chừng năm cân chỉ bằng hột đậu
Ánh chiếu ngời huỳnh học kim
cương
Cỡ hai đồng chạn khác thường
Lớn bằng hạt thóc đã lường sáu cân
Pha ly màu sáng trong ngần
Thủy xoàn ngọc quí trong trần nào
hơn
Cỡ ba hột cải trọng trơn
Năm cân ngọc điệp trắng ngần như
hoa
Chúng sanh khắp cõi sa bà
Dễ nào gặp được để mà suy tôn
Duyên lành đưa đến điện môn
Cúng dường Xá Lợi Thế Tôn di
truyền
Nhứt tâm thệ nguyện qui nguyên
Ngưỡng cầu Phật tổ chứng miên lòng
thành.
Đầu tiên tám nước phân tranh
Công phân xá lợi sử sanh ghi rành
Đền thờ tiêu biểu: đức lành
Tám nơi công cộng đô thành quốc
vương
Môn sanh từ khắp bốn phương
Mai chiều chiêm bái cúng dường
Như lai
Chúng con cảm mến dạ hoài
Hướng chừng Thánh tháp Phật đài
suy tôn

Răng nhọn bốn cái di tồn
Bốn nơi tạo thắp kiền khôn lưu đời
Một là Đạo Lợi cung trời
Hai là phước địa đương thời Lăn-Ca
Xứ Ganh-Tha-Rá thứ ba (Ganthāra)
Bốn là thủy điện nguy nga chúa
Rồng
Chúng con ái mộ tâm đồng
Cúng dường Xá lợi viên thông Phật
Đà
Phạm thiên thượng giới một tòa
Xương vai bên tả cùng là tam y
Đền thờ cao vọi cực kỳ
Chúng con lễ bái thiên uy tháp này
Tuần hoàn tuế nguyệt chuyển xoay
Cổ sơ tám tháp hằng ngày mòn hư
Hai trăm mười tám năm dư
Nhờ vua A-Dục tâm từ sùng hưng
Tám phần Xá Lợi quân phân
Tám mưới bốn ngàn tạo tân tháp thờ
Ngàn năm muôn kiếp một giờ
Trước đến Xá Lợi ước mơ phỉ
nguyền
Phần hương lễ bái điện tiền
Cúng dường Xá Lợi giao duyên
Niết-bàn
Nguyện cầu trăm họ bốn phương
Thoát vòng tai ách hưởng an thái
bình
Cầu cho tất cả chúng sanh
Đồng nhau tu Phật đệ huynh một
nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *