Cư Sĩ Thực Hành

Linh Tinh

Thỉnh chư Tăng tụng kinh cầu an

Vipattippatibāhāya sabbasampatti siddhiyā sabba dukkhavināsāya parittam brūthamaṇgalaṃ, vipattippāṭibāhāya sabba sampattisiddhiyā sabba bhaya vināsāya parittaṃ brūtha maṇgalaṃ vipattippāṭibāhāya sabba sampattisiddhiyā sabba rogavināsāya parittaṃ brūthamaṇgalaṃ.

Cầu xin chư Đại đức Tăng tụngkinh cầu an để ngăn  ngừa tránh khỏi những điều rủi ro tai hại, cho đặng thành tựu những hạnh phúc, khiến cho các sự khổ não, kinh sợ và tật bệnh đều tiêu tan.

Dâng cúng vật thực:

Pāli dâng cúng vật thực đến chư tăng có 2 cách: Cách vắn tắt thì đọc như vầy: Imaṃ bhikkhaṃ” (nếu có vật phụ tùng thì nói thêm saparikkhārami) bikkhisaṅghasa dema13 Chúng tôi xin dâng vật thực này đến chư tăng (luôn cả các vật phụ tùng). Lần thứ nhì… lần thứ ba…”

Cách đầy đủ:

Ayaṃ no bhante piṇḍapāto dhammikodhammaladdho dhammeneva uppāditomātāpitu ādikeguṇavante imaṃ saṅghabhattaṃ saparikkhāraṃ(buddhappa mukhassa) saṅghassadema te guna vantādayo imaṃ saṅghabhattaṃattanosantakaṃ maññamānāanumodantuanumoditvāna  yathicchita samijjhantu sabba dukkhā pamuñcantuiminānissanteiminā Dutiyampi….tatiyampi…

Bạch đại đức Tăng được rõ: nhữngthực phẩm này của chúng tôi làmtheo lẽ đạo, được cũng hiệp theo lẽđạo, chúng tôi xin hồi hướng đếncác bậc ân nhân nhứt là cha mẹ haybiết rằng: “Lễ này gọi là lễ traităng” luôn cả các món phụ tùng,xin dâng cúng đến chư Tăng (nhứtlà Đức Phật), lễ này thuộc về phầncác vị ấy, xin được phép đến thọlãnh tùy ý khi thọ hưởng rồi, xincho được thoát khỏi những điềuthống  khổ,  được  kết  quả  người,quả trời cùng quả Niết-bàn, cho được như ý muốn do năng lực phước báu chảy vào không dứt.

Lần thứ nhì…lần thứ ba…

  • Dâng y đến chư tăng:

Mayaṃbhanteimaṃcīvaraṃ  idhānetvāsaṅghassademasād , bhantesaṅghoimaṃcīvaraṃpatiggaṇhatu   amhākaṃdīgharattaṃ anatthāyahitāya sukāya. … Dutiyampi….tatiyampi…

Bạch đại đức Tăng, chúng tôi đem huy này dâng cúng đến chư Tăng, xin các  Ngài nhận lãnh cho chúng tôi được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự vui lâu dài. Lần thứ nhì…lần thứ ba…

  • Dâng y casa trong dịp lễ Kaṭhina thì đọc

Imaṃ dussaṃ Kaṭhina cīvaraṃ saṅghassa dema. Dutiyampi… tatiyampi…

Bạch đại đức Tăng chúng tôi xin dâng vải này là Y Kaṭhina đến chư Tăng. Lần thứ nhì… lần thứ ba…

  • Dâng chỗ ở chùa thất v.v…

Mayaṃ bhante imaṃ vihāraṃ (nếu thất nhỏ thì nói kutiṃ) kāretvā uposatha pavāranā disaṅgha kamma karaṇatthāya cāduddisassa bhikkhusaṅghassa dema sādhu bhante bikkhusaṅgho imaṃ vihāraṃ patiggaṇhatu amhākaṃ dīgharattaṃ atthāya hitāya sukāya. Dutiyampi….tatiyampi…

Bạch đại đức Tăng chúng tôi đã tạo xong tịnh xá (chùa) này xin dâng cúng đến chư Tăng tứ phương để hành Tăng sự, nhứt là để phát lộ, xin chư tăng nhận lãnh cho chúng tôi được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự an vui lâu dài. Lần thứ nhì… lần thứ ba…

Mỗi khi làm được phước báu nào xong thì nên nguyện: “Idaṃ vatta me puññaṃ asāvakkhayo vahaṃ hotu anāgate – Do sự phước báu mà chúng tôi đã trong sạch làm đây…mong cầu gieo được duyên lành để diệt tận các pháp trầm luân trong ngày vị lai”.

Xong rồi hồi hướng phước báu đến Chư Thiên v.v…

Ākasatthā  ca  bhūmatthā  devānāgāmahiddhikā puññaṃ no anumodantucivaraṃ rakkhantu sāsanaṃ.

Nơi chữ sāsanaṃ nên thay lại megaru, ñātayo, pānino, no sadā, trong mấy câu sau.

Chư Thiên ngự trên hư không

Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều

Long vương thần lực có nhiều

Đồng xin hoan hỷ phước điều chúng tôi

Hộ trì Phật giáo Tăng bồi

Các bậc thầy tổ an vui lâu dài

Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai

Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu

Thân tâm vui thú đạo mầu.

Tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu thăng.

  • Thỉnh Pháp sư

Khi có thuyết Pháp thì nên thỉnh Pháp sư như vầy:

Brahmā ca lokādhipatī sahampati katanjalī andhivaraṃ ayācatha. Santīdha sattāppara jakkhajātikā desetu dhammaṃ anukampimaṃ pajaṃ.

Saddhamma bheriṃ vinayañca kāyaṃ suttañ ca bandhaṃ abhidhamma cammaṃ akotayanto catusacca duṇḍaṃ pabbodha neyya parisāya majjhe.

Evaṃ sahampati brahmā bhagavantaṃ ayācatha tunhi bhāvena taṃ buddho kāruññe nādhivāsaya:

Tamhā vutthāya pādena migadāyaṃ tato gato pañca vagyāday neyye amam pāyesi dhammato tato pabhūti sambuddho anūnā dhammadesanaṃ māghavassāni desesi sattānaṃ atthasiddhakaṃ.

Tena sādhu ayyo bhante desetu dhammadesanaṃ sabbāyidha parīsāya anukampampi kātave.

Thuở Phật mới đạt thành quả vị

Có Sahampati (Xá-Hăm-Pát-Tí) Phạm thiên

Cả trong thế giới các miền

Thanh cao quán chúng cần chuyên đạo mầu

Hiện trước Phật đê đầu đảnh lễ

Bạch xin Ngài tế thế độ nhơn

Chúng sanh trong khắp cõi trần

Tối mê điên đảo không phân tội tình

Cầu Phật tổ cao minh ái truất

Hiển oai linh tỉnh thức dắt dìu

Hoằng khai giáo pháp cao siêu

Tu hành theo đặng kết nhiều thiện duyên

Thế tôn được mãn viên đạo quý

Tôi hết lòng hoan hỷ tán dương

Nhưng vì hoàn cảnh đáng thương

Không đành bỏ mặc lạc đường làm thinh

Chúng sanh vốn đa tình lắm bực

Không phân đâu chân thật giả tà

Vô thường, khổ não chấp ta

Ngày nay sơ ngộ thiết tha nhờ ngài

Xin mở lượng cao dày răn dạy

Luật như mặt trống vẹt dường vô minh

Tứ diệu đế đó hình dùi trống

Gióng khua tan giấc mộng trần gian

Chúng sanh tất cả bốn hàng

Như sen trong nước minh quang luống chờ

Trời ló mọc đằng nhờ ánh sáng

Trổ hoa lành rải tán mùi hương

Pháp mầu ánh sánh phi thường

Chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui

Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản

Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi

Quyết lòng mở đạo dạy đời

Nhắm vườn Lộc Giả, Ngài dời chân sang

Chuyển pháp luân diễn giải diệu ngôn

Chúng sanh nghe đặng pháp môn Thoát vòng khổ não dập dồn bấy lâu

Giải thoát những nguồn sầu câu thức

Diệt lam lam ái dục bao vòng

Tối mê sẽ được sáng trong

Phát sanh trí huệ hiểu thông tinh tường

Thông thấu lẽ vô thường vắn vỏi

Ba tướng trong ba cõi mỏng manh

Vô minh sanh quả nhân hành

Cội căn dắt dẫn chúng sanh luân hồi

Biển trần khổ nổi trôi chìm đắm

Bị ngũ ma vảy nắm chuyển di

Vậy nên cầu đấng từ bi

Tạo thuyền bát nhã trải đi vớt người

Đưa qua chốn tốt tươi an tịnh

Bờ Niết-bàn chẳng dính trần ai

Như đèn rọi suốt trong ngoài

Chiếu tia ánh sáng khắp loài hân hoan

Pháp ví trống khải hoàn rầm rộ

Luật ví như đại cổ hoằng dương

Kinh như giây buộc trên rường

Thuyết Pháp độ các hàng đệ tử

Có năm thầy thính dự pháp từ

Đó là nhóm Kiều Trần Như

Được nếm hương vị hữu dư Niết-bàn

Rồi từ đó mở mang giáo Pháp

Bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn

Một lòng chẳng thối không mòn

Những điều lợi ích hằng còn lâu năm

Cả tam giới thừa ân phổ cập

Đám mưa lành rưới khắp thế gian

Bởi nhân cớ tích rõ ràng

Thỉnh Ngài thuyết Pháp noi đàng từ bi

Chúng sanh ngồi khắp chốn ni

Tối mê cầu đặng trí tri vẹn toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *