Essence of Tipiṭaka – Preface

VRI would like to extend its gratitude to the Burma Piṭaka Association and U Ko Lay for permission to publish the Essence of Tipiṭaka here in India.

Until now, this lucid and inspiring introduction to the word of the Buddha has been difficult to obtain outside Myanmar.

VRI hopes that the Guide will encourage students of Vipassana both here and abroad in their meditation practice, and also lead them to further study of the actual texts.

With the permission of U Ko Lay and the Burma Piṭaka Association, VRI has made some small changes to the general formatting and style of the book but its substance remains intact. An index has been added.

U Ko Lay was formerly the Vice-Chancellor of Mandalay University and was a devoted student of Sayagyi U Ba Khin. He is presently carrying out translation work in Yangon, where he lives with his wife.

Note: This book was published in the year 1995 and reprinted in 1998. Index is not available in the web version

PREFACE

1 WHAT IS VINAYA PIṬAKA?

2 VINAYA PIṬAKA

1. Pārājika Pāḷi

2. Pācittiya Pāḷi

3. Mahāvagga Pāḷi

4. Cūḷavagga Pāḷi

5. Parivāra Pāḷi

3 WHAT IS SUTTANTA PIṬAKA?

4 DĪGHA NIKĀYA

1. Sīlakkhandha Vagga Pāḷi

2. Mahā Vagga Pāḷi

3. Pāthika Vagga Pāḷi

5 MAJJHIMA NIKĀYA

1. Mūlapaṇṇāsa Pāḷi

(a) Mūlapariyāya Vagga

(b) Sīhanāda Vagga

(c) Opamma Vagga

(d) Mahāyamaka Vagga

(e) Cūḷayamaka Vagga

2. Majjhima Paṇṇāsa Pāḷi

(a) Gahapati Vagga

(b) Bhikkhu Vagga

(c) Paribbājaka Vagga

(d) Rāja Vagga

(e) Brāhmaṇa Vagga

3. Uparipaṇṇāsa Pāḷi

(a) Devadaha Vagga

(b) Ānupada Vagga

(c) Suññata Vagga

(d) Vibhaṅga Vagga

(e) Saḷāyatana Vagga

6 SAṂYUTTA NIKĀYA

1. Sagāthā Vagga Saṃyutta Pāḷi

2. Nidāna Vagga Saṃyutta Pāḷi

3. Khandha Vagga Saṃyutta Pāḷi

4. Saḷāyatana Vagga Saṃyutta Pāḷi

5. Mahā Vagga Saṃyutta Pāḷi

7 AṄGUTTARA NIKĀYA

1. Ekaka Nipāta Pāḷi

2. Duka Nipāta Pāḷi

3. Tika Nipāta Pāḷi

4. Catukka Nipāta Pāḷi

5. Pañcaka Nipāta Pāḷi

6. Chakka Nipāta Pāḷi

7. Sattaka Nipāta Pāḷi

8. Aṭṭhaka Nipāta Pāḷi

9. Navaka Nipāta Pāḷi

10. Dasaka Nipāta Pāḷi

11. Ekādasaka Nīpata Pāḷi

8 KHUDDAKA NIKĀYA

1. Khuddakapāṭha Pāḷi

2. The Dhammapada Pāḷi

3. Udāna Pāḷi

4. Itivuttaka Pāḷi

5. Suttanipāta Pāḷi

6. Vimāna Vatthu Pāḷi

7. Peta Vatthu Pāḷi

8. The Thera Gāthā Pāḷi

9. The Therī Gāthā Pāḷi

10. Jātaka Pāḷi

11. Niddesa Pāḷi

12. Paṭisambhidā Magga Pāḷi

13. Apadāna Pāḷi

14. Buddhavaṃsa Pāḷi

15. Cariyā Piṭaka

16. Netti

17. Peṭakopadesa

18. Milindapañha Pāḷi

9 WHAT IS ABHIDHAMMA PIṬAKA?

10 ABHIDHAMMA PIṬAKA

1. The Dhammasaṅgaṇī Pāḷi

2. Vibhaṅga Pāḷi

3. Dhātukathā Pāḷi

4. Puggalapaññatti Pāḷi

5. Kathāvatthu Pāḷi

6. Yamaka Pāḷi

7. Paṭṭhāna Pāḷi

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *