Tạng Vô Tỷ Pháp Bộ Thứ 3, 4 Bộ Chất Ngữ & Nhân Chế Định – Đại Trưởng Lão Tịnh Sự

Tạng Vô Tỷ Pháp

Bộ Thứ Ba, Tư: Bộ Chất Ngữ & Nhân Chế Định

Dịch giả:
Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự
Nguyên Cố vấn I, kiêm Trưởng Ban Phiên dịch
Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy (Theravāda) – Việt Nam

 

BỘ NGUYÊN CHẤT NGỮ

MĀTIKĀ – ĐẦU ĐỀ

 •   Saṅgaho asaṅgaho: Cách yếu hiệp, cách bất yếu hiệp.
 •   Saṅgahitena asaṅgahitaṃ: Yếu hiệp với bất yếu hiệp.
 •   Asaṅgahitena saṅgahitaṃ: Bất yếu hiệp với yếu hiệp.
 •   Saṅgahitena saṅgahitaṃ: Yếu hiệp với yếu hiệp.
 •   Asaṅgahitena asaṅgahitaṃ: Bất yếu hiệp với bất yếu hiệp.
 •   Sampayogo vippayogo: Phối hợp, bất phối hợp.
 •   Sampayuttena vippayuttaṃ: Tương ưng với bất tương ưng.
 •   Vippayuttena sampayuttaṃ: Bất tương ưng với tương ưng.
 •   Sampayuttena sampayuttaṃ: Tương ưng với tương ưng.
 •   Vippayuttena vippayuttaṃ: Bất tương ưng với bất tương ưng.
 •   Saṅgahitena sampayuttaṃ vippayuttaṃ: Yếu hiệp với tương ưng, bất tương ưng.
 •   Sampayuttena saṅgahitaṃ asaṅgahitaṃ: Tương ưng với yếu hiệp, bất yếu hiệp.
 •   Asaṅgahitena sampayuttaṃ vippayuttaṃ: Bất yếu hiệp với tương ưng, bất tương ưng.
 •   Vippayuttena saṅgahitaṃ asaṅgahitaṃ:
 •   Pancakhandhā: Ngũ uẩn.
 •   Dvādasāyatanāni: Thập nhị xứ (nhập).
 •   Aṭṭhārasa dhātuyo: Thập bát giới.
 •   Cattāri saccāni: Tứ đế.
 •   Bavīsatindriyāni: Nhị thập nhị quyền.
 •   Paṭiccasamuppado: Y tương sinh.

Bất tương ưng với yếu hiệp, bất yếu hiệp.

 •   Cattāro satipaṭṭhānā: Tứ niệm xứ.
 •   Cattāro sammappadhānā: Tứ chánh cần.
 •   Cattāro iddhipādā: Tứ như ý túc.
 •   Cittāni jhānāni: Tứ thiền.
 •   Catasso appamaññāyo: Tứ vô lượng.
 •   Pañcindriyāni: Ngũ quyền.
 •   Pañca balāni: Ngũ lực.
 •   Satta bojjhaṅgā: Thất giác chi.
 •   Ariyo aṭṭhangiko Maggo: Bát chi thánh đạo.
 •   Phasso: Xúc.
Vedanā: Thọ.

Sañña: Tưởng.
Cetanā: Tư.
Cittaṃ: Tâm. Adhimokkha: Thắng giải. Manasikāro: Tác ý.

Tīhi saṅgaho: Tam yếu hiệp. Catūhi sampayogo: Tứ phối hợp. Catuhi vippayogo: Tứ bất phối hợp. Sabhago: Đồng.
Visabhago: Bất đồng.

Sabbāpi dhammasaṅgaṇi dhātukathāya matikati :

Cả bộ Pháp Tụ đều gồm trong đầu đề Nguyên Chất Ngữ nầy.

Dứt Đầu đề
(Về phần xiển thuật)

 

 

 

3. BỘ NGUYÊN CHẤT NGỮ - BỘ NHÂN CHẾ ĐỊNH

 

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app