Ānandabhaddekarattasuttaṃ – A Single Auspicious Attachment to Venerable Ānanda

MAJJHIMA NIKĀYA III
III. 4. 2. Ānandabhaddekarattasuttaṃ
(132) A Single Auspicious Attachment to Venerable Ānanda

I heard thus. At one time the Blessed One lived in the monastery offered by Anāthapiṅḍika in Jeta’s grove in Sāvatthi. At that time venerable Ānanda was in the attendance hall, instructing, advising, and making the hearts light of the bhikkhus, with the short and detailed exposition of the single auspicious attachment. Then the Blessed One got up from his seclusion in the evening approached the attendance hall sat on the prepared seat and addressed the bhikkhus. ‘Bhikkhus, who was instructing, advising, and making the hearts light of the bhikkhus in the attendance hall, with the short and detailed exposition of the single auspicious attachment?”

“Venerable sir, venerable Ānanda, was instructing, advising, and making the hearts light of the bhikkhus in the attendance hall, with the short and detailed exposition of the single auspicious attachment”

Then the Blessed One addressed venerable Ānanda. ‘Ānanda, how did you instruct advise and make the hearts light of the bhikkhus in the attendance hall, with the short and detailed exposition of the single auspicious attachment?”

“Venerable sir, I instructed, advised and made the hearts light of the bhikkhus in the attendance hall, with the short and detailed exposition of the single auspicious attachment, in this manner.

Do not recollect the past, nor desire the future,
The past is over, the future has not come.
These things of the present, see them with insight as they arise
Not faltering and not moved, think about them.
Today itself the dispelling should be done
Tomorrow death might come
We will not have any associations with Death and his great army
You should abide dispelling thus, day and night zealously,
This is the single auspicious attachment, the appeased sage tells

Bhikkhus, how do you recollect the past? You think interestedly, I was of such matter in the past. I was of such feelings in the past. I was of such perceptions in the past. I was of such determinations in the past. I was of such consciousness in the past. Bhikkhus, thus you recollect the past.

Bhikkhus, how do you not recollect the past? You do not think interestedly, I was of such matter in the past. I was of such feelings in the past. I was of such perceptions in the past. I was of such determinations in the past. I was of such consciousness in the past. Bhikkhus, thus you do not recollect the past.

Bhikkhus, how do you not desire the future? You do not desire interestedly, I should be of such matter in the future I should be of such feelings in the future I should be of such perceptions in the future I should be of such determinations in the future I should be of such consciousness in the future Bhikkhus, thus you do not desire the future.

Bhikkhus, how do you falter with things of the present? Bhikkhus, the not learned ordinary man, who has not seen noble ones and Great Beings, not clever in their Teaching, and not trained in their Teaching reflects, matter in self, or a material self, or in self matter, or in matter self. Reflects feelings in self, or a feeling self, or in self feelings, or in feelings self. Reflects perceptions in self, or a perceiving self, or in self perceptions, or in perceptions self. Reflects determinations in self, or a determining self, or in self determinations or in determinations self. Reflects consciousness in self, or a conscious self, or in self consciousness, or in consciousness self. Bhikkhus, thus you falter with things of the present.

Bhikkhus, how do you not falter with things of the present? Bhikkhus, the learned noble disciple, who has seen noble ones and Great Beings, clever in their Teaching, and trained in their Teaching does not reflect, matter in self, or a material self, or in self matter, or in matter self. Does not reflect feelings in self, or a feeling self, or in self feelings, or in feelings self. Does not reflect perceptions in self, or a perceiving self, or in self perceptions, or in perceptions self. Does not reflect determinations in self, or a determining self, or in self determinations or in determinations self. Does not reflect consciousness in self, or a conscious self, or in self consciousness, or in consciousness self. Bhikkhus, thus you do not falter with things of the present.

Do not recollect the past, nor desire the future,
The past is over, the future has not come.
These things of the present, see them with insight as they arise
Not faltering and not moved, think about them.
Today itself the dispelling should be done
Tomorrow death might come
We will not have any associations with Death and his great army
You should abide dispelling thus, day and night zealously,
This is the single auspicious attachment, the appeased sage tells.

“Venerable sir I instructed, advised and made the hearts light of the bhikkhus with the short and detailed exposition of the single auspicious attachment in this manner.

“Ānanda, how is the past recollected? You think interestedly, I was of such matter in the past. I was of such feelings in the past. I was of such perceptions in the past. I was of such determinations in the past. I was of such consciousness in the past . Ānanda, thus you recollect the past.

Ānanda, how do you not recollect the past? You do not think interestedly, I was of such matter in the past. I was of such feelings in the past. I was of such perceptions in the past. I was of such determinations in the past. I was of such consciousness in the past. Ānanda, thus you do not recollect the past.

Ānanda, how do you not desire the future? You do not desire interestedly, I should be of such matter in the future I should be of such feelings in the future I should be of such perceptions in the future I should be of such determinations in the future I should be of such consciousness in the future Ānanda, thus you do not desire the future.

Ānanda, how do you falter with things of the present? Ānanda, the not learned ordinary man, who has not seen noble ones and Great Beings, not clever in their Teaching, and not trained in their Teaching reflects, matter in self, or a material self, or in self matter, or in matter self. Reflects feelings in self, or a feeling self, or in self feelings, or in feelings self. Reflects perceptions in self, or a perceiving self, or in self perceptions, or in perceptions self. Reflects determinations in self, or a determining self, or in self determinations or in determinations self. Reflects consciousness in self, or a conscious self, or in self consciousness, or in consciousness self. Ānanda, thus you falter with things of the present.

Ānanda, how do you not falter with things of the present? Ānanda, the learned noble disciple, who has seen noble ones and Great Beings, clever in their Teaching, and trained in their Teaching does not reflect, matter in self, or a material self, or in self matter, or in matter self. Does not reflect feelings in self, or a feeling self, or in self feelings, or in feelings self. Does not reflect perceptions in self, or a perceiving self, or in self perceptions, or in perceptions self. Does not reflect determinations in self, or a determining self, or in self determinations or in determinations self. Does not reflect consciousness in self, or a conscious self, or in self consciousness, or in consciousness self. Ānanda, thus you do not falter with things of the present.

Do not recollect the past, nor desire the future,
The past is over, the future has not come.
These things of the present, see them with insight as they arise
Not faltering and not moved, think about them.
Today itself the dispelling should be done
Tomorrow death might come
We will not have any associations with Death and his great army
You should abide dispelling thus, day and night zealously,
This is the single auspicious attachment, the appeased sage tells.”

The Blessed One said thus and venerable Ānanda delighted in the words of the Blessed One.

Bình Luận Facebook

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *