Aṅguttara Nikāya
020. Aparapuggalavaggo –– Another on persons

1. Nasevitabbādisuttāni –– Should not be served

199. “Bhikkhus, the person endowed with ten things should not be served. What ten?

Destroying living things, taking the not given, misbehaving sexually, telling lies, slandering, talking roughly, talking frivolously, coveting, bearing an angry mind and upholding wrong view. The person endowed with these ten things should not be served.

Bhikkhus, the person endowed with ten things should be served. What ten?

Abstaining from, destroying living things, taking the not given, misbehaving sexually, telling lies, slandering, talking roughly, talking frivolously, coveting, bearing an angry mind and upholding right view. The person endowed with these things should be served.

200-209. “Bhikkhus, the person endowed with ten things should not be associated … re … should be associated. Should not be sat close to, … re … should be sat close to. Is not honourable, … re … is honourable. Is not praiseworthy, … re … is praiseworthy. Is not honourable, … re … is honourable. Is forgetful, … re … is not forgetful. Is not accomplihed, … re … is accomplished. Does not purify, … re … purifies. Is overcome by conceit, … re … is not overcome by conceit. Is not developed in wisdom, … re … is developed in wisdom.

Bhikkhus, the bhikkhu endowed with these ten things accumulates much demerit. What ten? .

Destroying living things, taking the not given, misbehaving sexually, telling lies, slandering, talking roughly, talking frivolously, coveting, bearing an angry mind and upholding wrong view. The person endowed with these ten things should not be associated.

Bhikkhus, the person endowed with ten things should be associated. What ten?

Abstaining from, destroying living things, taking the not given, misbehaving sexually, telling lies, slandering, talking roughly, talking frivolously, coveting, bearing an angry mind and upholding right view. The person endowed with these ten things accumulates much demerit.

* Pāli: Source from SLTP; English: Main Translation by Sister Upalavanna

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *