Aṅguttara Nikāya
019. Ariyamaggavaggo

1. Ariyamaggas uttaṃ –– Noble path

189. “Bhikkhus, I will teach the noble path and the ignoble path, listen and attend to it carefully. Bhikkhus, what is the ignoble path?

Destroying living things, taking the not given, misbehaving sexually, telling lies, slandering, talking roughly, talking frivolously, coveting, bearing an angry mind and upholding wrong view, this is said to be the ignoble path.

Bhikkhus, what is noble path?

Abstaining, from destroying living things, taking the not given, misbehaving sexually, telling lies, slandering, talking roughly, talking frivolously, coveting, bearing an angry mind and upholding right view, this is said to be the noble path.

2. Kaṇhamaggasuttaṃ –– The impure path

190. “Bhikkhus, I will teach the pure path and the impure path, listen and attend to it carefully. Bhikkhus, what is the impure path?

Destroying living things, taking the not given, misbehaving sexually, telling lies, slandering, talking roughly, talking frivolously, coveting, bearing an angry mind and upholding wrong view, this is said to be the impure path.

Bhikkhus, what is the pure path?

Abstaining, from destroying living things, taking the not given, misbehaving sexually, telling lies, slandering, talking roughly, talking frivolously, coveting, bearing an angry mind and upholding right view, this is said to be the pure path.

3. Saddhammasuttaṃ –– The right thing

191. “Bhikkhus, I will teach the right thing and the wrong thing, listen and attend to it carefully. Bhikkhus, what is the tight thing?

Destroying living things, taking the not given, misbehaving sexually, telling lies, slandering, talking roughly, talking frivolously, coveting, bearing an angry mind and upholding wrong view, this is said to be the wrong thing.

Bhikkhus, what is the right thing?

Abstaining, from destroying living things, taking the not given, misbehaving sexually, telling lies, slandering, talking roughly, talking frivolously, coveting, bearing an angry mind and upholding right view, this is said to be the right thing.

4. Sappurisadhammasuttaṃ –– The Teaching of Great Beings

192. “Bhikkhus, I will tell the Teaching of Great Beings and the Teaching of non Great Beings, listen and attend to it carefully. Bhikkhus, what is the Teaching of non Great Beings?

Destroying living things, taking the not given, misbehaving sexually, telling lies, slandering, talking roughly, talking frivolously, coveting, bearing an angry mind and upholding wrong view, this is said to be the Teaching of non-Great.

Beings Bhikkhus, what is Teaching of Great Beings?

Abstaining from, destroying living things, taking the not given, misbehaving sexually, telling lies, slandering, talking roughly, talking frivolously, coveting, bearing an angry mind and upholding right view, this is said to be the Teaching of Great Beings.

5. Uppādetabbasuttaṃ –– A sudden leap

193. “Bhikkhus, I will tell the Teaching with a sudden leap and the Teaching without a sudden leap, listen and attend to it carefully. Bhikkhus, what is the Teaching without a sudden leap?

Destroying living things, taking the not given, misbehaving sexually, telling lies, slandering, talking roughly, talking frivolously, coveting, bearing an angry mind and upholding wrong view, this is said to be the Teaching without a sudden leap.

Bhikkhus, what is the Teaching with a sudden leap?

Abstaining from, destroying living things, taking the not given, misbehaving sexually, telling lies, slandering, talking roughly, talking frivolously, coveting, bearing an angry mind and upholding right view, this is said to be the Teaching with a sudden leap.

6. Aasevitabbadhammasuttaṃ –– Should be practiced

194. “Bhikkhus, I will tell what should be practised and what should not be practisd, listen and attend to it carefully. Bhikkhus, what should not be practised?

Destroying living things, taking the not given, misbehaving sexually, telling lies, slandering, talking roughly, talking frivolously, coveting, bearing an angry mind and upholding wrong view, these should not be practised.

Bhikkhus, what should be practised?

Abstaining from, destroying living things, taking the not given, misbehaving sexually, telling lies, slandering, talking roughly, talking frivolously, coveting, bearing an angry mind and upholding right view, these should be practised.

7. Bhāvetabbadhammasuttāṃ –– Should be developed

195. “Bhikkhus, I will tell what should be developed and what should not be developed, listen and attend to it carefully. Bhikkhus, what should not be developed?

Destroying living things, taking the not given, misbehaving sexually, telling lies, slandering, talking roughly, talking frivolously, coveting, bearing an angry mind and upholding wrong view, these should not be developed.

Bhikkhus, what should be developed?

Abstaining from, destroying living things, taking the not given, misbehaving sexually, telling lies, slandering, talking roughly, talking frivolously, coveting, bearing an angry mind and upholding right view, these should be developed.

8. Bahulīkātabbasuttaṃ –– Made much

196. “Bhikkhus, I will tell what should be made much and what should not be made much, listen and attend to it carefully. Bhikkhus, what should not be made much?

Destroying living things, taking the not given, misbehaving sexually, telling lies, slandering, talking roughly, talking frivolously, coveting, bearing an angry mind and upholding wrong view, these should not be made much.

Bhikkhus, what should be made much?

Abstaining from, destroying living things, taking the not given, misbehaving sexually, telling lies, slandering, talking roughly, talking frivolously, coveting, bearing an angry mind and upholding right view, these should be made much.

9. Anussaritabbasuttaṃ –– Should be recollected

197. “Bhikkhus, I will tell what should be recollected and what should not be recollected, listen and attend to it carefully. Bhikkhus, what should not be recollected?

Destroying living things, taking the not given, misbehaving sexually, telling lies, slandering, talking roughly, talking frivolously, coveting, bearing an angry mind and upholding wrong view, these should not be recollected.

Bhikkhus, what should be recollected?

Abstaining from, destroying living things, taking the not given, misbehaving sexually, telling lies, slandering, talking roughly, talking frivolously, coveting, bearing an angry mind and upholding right view, these should be recollected.

10. Sacchikātabbasuttaṃ –– Should be realized

198. “Bhikkhus, I will tell what should be realized and what should not be realized, listen and attend to it carefully. Bhikkhus, what should not be realized?

Destroying living things, taking the not given, misbehaving sexually, telling lies, slandering, talking roughly, talking frivolously, coveting, bearing an angry mind and upholding wrong view, these should not be realized.

Bhikkhus, what should be realized?

Abstaining from, destroying living things, taking the not given, misbehaving sexually, telling lies, slandering, talking roughly, talking frivolously, coveting, bearing an angry mind and upholding right view, these should be realized.

* Pāli: Source from SLTP; English: Main Translation by Sister Upalavanna

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *