Aṅguttara Nikāya
4. Catutthapaṇṇāsakaṃ –– The fourth fifty.
016. Puggalavaggo –– The section on persons

1. Sevitabbasuttaṃ –– Should be served

155. “Bhikkhus, the person endowed with ten things should not be served. What ten?

Wrong view, wrong thoughts, wrong speech, wrong actions, wrong livelihood, wrong endeavour, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge and wrong release. Bhikkhus, the person endowed with these ten things should not be served.

Bhikkhus, the person endowed with ten things should be served. What ten?

Right view, right thoughts, right speech, right actions, right livelihood, right endeavour, right mindfulness, right concentration, right knowledge and right release. Bhikkhus, the person endowed with these ten things should be served.

2 –– 12. Bhajitabbasuttāni – The should be associated

156-166. “Bhikkhus, the person endowed with ten things should not be associated … re … should be associated. Should not be sat close to, … re … should be sat close to. Is not honourable, … re … is honourable. Is praiseworthy, … re … is not praiseworthy. Is not honourable, … re … is honourable. Is forgetful, … re … is not forgetful. Is not accomplihed, … re … is accomplished. Does not purify, … re … purifies. Is not overcome by conceit, … re … is overcome by conceit. Is not developed in wisdom, … re … is developed in wisdom. Accumulates much demerit. What ten?

One with wrong view, wrong thoughts, wrong speech, wrong actions, wrong livelihood, wrong endeavour, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge and wrong release. Bhikkhus, … re … acumulates much demerit. What ten?

Right view, right thoughts, right speech, right actions, right livelihood, right endeavour, right mindfulness, right concentration, right knowledge and right release. Bhikkhus, this person accumulates much merit.

* Pāli: Source from SLTP; English: Main Translation by Sister Upalavanna

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *