Aṅguttara Nikāya
015. Ariyavaggo –– Section about nobe ones

1. Ariyamaggasuttaṃ –– The noble path

145. “Bhikkhus, I will teach the noble path and the not noble path. Listen and attend carefully. What is the not noble path?

Wrong view, wrong thoughts, wrong speech, wrong actions, wrong livelihood, wrong endeavour, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge and wrong release. Bhikkhus, these are said to be the not noble path.

Bhikkhus, what is the noble path?

Right view, right thoughts, right speech, right actions, right livelihood, right endeavour, right mindfulness, right concentration, right knowledge and right release. Bhikkhus, this is said to be the noble path.

2. Kaṇhamaggasuttaṃ –– The impure path

146. “Bhikkhus, I will teach the impure path and the pure path. Listen and attend carefully. What is the impure path?

Wrong view, wrong thoughts, wrong speech, wrong actions, wrong livelihood, wrong endeavour, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge and wrong release. Bhikkhus, this is said to be the impure path.

Bhikkhus, what is the pure path?

Right view, right thoughts, right speech, right actions, right livelihood, right endeavour, right mindfulness, right concentration, right knowledge and right release. Bhikkhus, this is said to be the pure path.

3. Saddhammasuttaṃ –– The rightful Teaching

147. “Bhikkhus, I will teach the rightful and the not rightful Teaching. Listen and attend carefully. What is the not rightful Teaching?

Wrong view, wrong thoughts, wrong speech, wrong actions, wrong livelihood, wrong endeavour, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge and wrong release. Bhikkhus, this is said to be the not rightful Teaching.

Bhikkhus, what is the rightful Teaching?

Right view, right thoughts, right speech, right actions, right livelihood, right endeavour, right mindfulness, right concentration, right knowledge and right release. Bhikkhus, this is said to be the rightful Teaching.

4. Sappurisadhammasuttaṃ –– The Teaching of Great Beings

148. “Bhikkhus, I will tell the Teaching of Great Beings and non-Great Beings. Listen and attend carefully. What is the Teaching of non-Great Beings?

Wrong view, wrong thoughts, wrong speech, wrong actions, wrong livelihood, wrong endeavour, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge and wrong release. Bhikkhus, this is the Teaching of non Great Beings.

Bhikkhus, what is the Teaching of Great Beings?

Right view, right thoughts, right speech, right actions, right livelihood, right endeavour, right mindfulness, right concentration, right knowledge and right release. Bhikkhus, this is said to be the Teaching of Great Beings.

5. Uppādetabbasuttaṃ –– A sudden leap

149. “Bhikkhus, I will tell the Teaching with a sudden leap and without a sudden. Listen and attend carefully. What is the Teaching without a sudden leap?

Wrong view, wrong thoughts, wrong speech, wrong actions, wrong livelihood, wrong endeavour, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge and wrong release. Bhikkhus, this is said to be the Teaching without a sudden leap.

Bhikkhus, what is the Teaching with the sudden leap?

Right view, right thoughts, right speech, right actions, right livelihood, right endeavour, right mindfulness, right concentration, right knowledge and right release. Bhikkhus, this is said to be the Teaching with the sudden leap.

6. Aasevitabbasuttaṃ –– Should be practiced

150. “Bhikkhus, I will tell the Teaching that should be pracised and should not be practised. Listen and attend carefully. What is the Teaching that should not be practised?

Wrong view, wrong thoughts, wrong speech, wrong actions, wrong livelihood, wrong endeavour, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge and wrong release. Bhikkhus, this is said to be the Teaching that should not be practised.

Bhikkhus, what is the Teaching that should be prāctised?

Right view, right thoughts, right speech, right actions, right livelihood, right endeavour, right mindfulness, right concentration, right knowledge and right release. Bhikkhus, this is said to be the Teaching that should be practised.

7. Bhāvetabbasuttaṃ –– Should be developed

151. “Bhikkhus, I will tell the Teaching that shoud be developed and should not be developed. Listen and attend carefully. What is the Teaching that should not be developed?

Wrong view, wrong thoughts, wrong speech, wrong actions, wrong livelihood, wrong endeavour, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge and wrong release. Bhikkhus, this is said to be the Teaching that should not be developed.

Bhikkhus, what is the Teaching that should be developed?

Right view, right thoughts, right speech, right actions, right livelihood, right endeavour, right mindfulness, right concentration, right knowledge and right release. Bhikkhus, this is said to be the Teaching that should be developed.

8. Bahulīkātabbasuttaṃ –– Made much

152. “Bhikkhus, I will tell the Teaching that shoud be made much and should not be made much. Listen and attend carefully. What is the Teaching that should not be made much?

Wrong view, wrong thoughts, wrong speech, wrong actions, wrong livelihood, wrong endeavour, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge and wrong release. Bhikkhus, this is said to be the Teaching that should not be made much.

Bhikkhus, what is the Teaching that should be made much?

Right view, right thoughts, right speech, right actions, right livelihood, right endeavour, right mindfulness, right concentration, right knowledge and right release. Bhikkhus, this is said to be the Teaching that should be made much.

9. Anussaritabbasuttaṃ –– Should be recollected

153. “Bhikkhus, I will tell the Teaching that shoud be recollected and should not be recollected. Listen and attend carefully. What is the Teaching that should not be recollected?

Wrong view, wrong thoughts, wrong speech, wrong actions, wrong livelihood, wrong endeavour, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge and wrong release. Bhikkhus, this is said to be the Teaching that should not be recollected.

Bhikkhus, what is the Teaching that should be developed?

Right view, right thoughts, right speech, right actions, right livelihood, right endeavour, right mindfulness, right concentration, right knowledge and right release. Bhikkhus, this is said to be the Teaching that should be recollected.

10. Sacchikātabbasuttaṃ –– Should be realized

154. “Bhikkhus, I will tell the Teaching that shoud be realized and should not be developed. Listen and attend carefully. What is the Teaching that should not be realized?

Wrong view, wrong thoughts, wrong speech, wrong actions, wrong livelihood, wrong endeavour, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge and wrong release. Bhikkhus, this is said to be the Teaching that should not be realized.

Bhikkhus, what is the Teaching that should be realized?

Right view, right thoughts, right speech, right actions, right livelihood, right endeavour, right mindfulness, right concentration, right knowledge and right release. Bhikkhus, this is said to be the Teaching that should be realized.

* Pāli: Source from SLTP; English: Main Translation by Sister Upalavanna

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *