Aṅguttara Nikāya
014. Sādhuvaggo –– The section on the profitable

1. Sādhusuttaṃ –– The profitable

134. “Bhikkhus, I will teach the profitable and the unprofitable, listen and attend to it carefully.

“Bhikkhus, what is unprofitable?

Wrong view, wrong thoughts, wrong speech, wrong actions, wrong livelihood, wrong endeavour, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge and wrong release. Bhikkhus, these ten are unprofitable.

Bhikkhus, these ten are profitable. What ten?

Right view, right thoughts, right speech, right actions, right livelihood, right endeavour, right mindfulness, right concentration, right knowledge and right release. Bhikkhus, these ten are profitable.

2. Ariyadhammasuttaṃ –– The noble Teaching

135. “Bhikkhus, I will teach the noble Teaching and the non-noble Teaching listen and attend carefully to it. Bhikkhus, what is the non-noble Teaching?

Wrong view, wrong thoughts, wrong speech, wrong actions, wrong livelihood, wrong endeavour, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge and wrong release. Bhikkhus, these ten are the non-noble Teaching.

Bhikkhus, what is the noble Teaching?

Right view, right thoughts, right speech, right actions, right livelihood, right endeavour, right mindfulness, right concentration, right knowledge and right release. Bhikkhus, these ten are the noble Teaching.

3. Akusalasuttaṃ –– Demerit

136. “Bhikkhus, I will teach demerit and merit, listen and attend carefully to it. Bhikkhus, what is demerit?

Wrong view, wrong thoughts, wrong speech, wrong actions, wrong livelihood, wrong endeavour, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge and wrong release. Bhikkhus, to this is said demerit.

Bhikkhus, what is merit?

Right view, right thoughts, right speech, right actions, right livelihood, right endeavour, right mindfulness, right concentration, right knowledge and right release. Bhikkhus, to this is said merit.

4. Atthasuttaṃ –– The useful

137. “Bhikkhus, I will teach the useful and the useless, listen and attend carefully to it. Bhikkhus, what is the useless?

Wrong view, wrong thoughts, wrong speech, wrong actions, wrong livelihood, wrong endeavour, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge and wrong release. Bhikkhus, these are said to be useless.

Bhikkhus, what is the useful?

Right view, right thoughts, right speech, right actions, right livelihood, right endeavour, right mindfulness, right concentration, right knowledge and right release. Bhikkhus, these are said to be useful.

5. Dhammasuttaṃ –– The right Teaching

138. Bhikkhus, I will teach the right Teaching and the wrong Teaching, listen and attend carefully. Bhikkhus, what is the wrong Teaching?

Wrong view, wrong thoughts, wrong speech, wrong actions, wrong livelihood, wrong endeavour, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge and wrong release. Bhikkhus, these are said to be the wrong Teaching.

Bhikkhus, what is the right Teaching?

Right view, right thoughts, right speech, right actions, right livelihood, right endeavour, right mindfulness, right concentration, right knowledge and right release. Bhikkhus, these are said to be the right Teaching.

6. Sāsavasuttaṃ –– With desires

139. “Bhikkhus, I will teach the things, with desires and without desires, listen and attend carefully.

Bhikkhus, what are the things with desires?

Wrong view, wrong thoughts, wrong speech, wrong actions, wrong livelihood, wrong endeavour, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge and wrong release. Bhikkhus, these are said to be with desires.

Bhikkhus, what are the things without desires?

Right view, right thoughts, right speech, right actions, right livelihood, right endeavour, right mindfulness, right concentration, right knowledge and right release. Bhikkhus, these are said to be without desires.

7. Sāvajjasuttaṃ –– The faulty Teaching

140. “Bhikkhus, I will teach the faulty Teaching and the non-faulty Teaching, listen and attend carefully. What is the faulty Teaching?

Wrong view, wrong thoughts, wrong speech, wrong actions, wrong livelihood, wrong endeavour, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge and wrong release. Bhikkhus, these are said to be faulty.

Bhikkhus, what is the not faulty Teaching?

Right view, right thoughts, right speech, right actions, right livelihood, right endeavour, right mindfulness, right concentration, right knowledge and right release. Bhikkhus, these are said to be the not faulty teaching.

8. Tapanīyasuttaṃ –– Self torture

141. Bhikkhus, I will tell the things which induces self torture and which does not induce self torture. Bhikkhus, what things induces self torture?

Wrong view, wrong thoughts, wrong speech, wrong actions, wrong livelihood, wrong endeavour, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge and wrong release. Bhikkhus, these things are said to induce self torture.

Bhikkhus, what is the Teaching which does not induce self torture?

Right view, right thoughts, right speech, right actions, right livelihood, right endeavour, right mindfulness, right concentration, right knowledge and right release. Bhikkhus, these things do not induce self torture.

9. Aacayagāmisutta. m –– Accumulating for rebirth

142. Bhikkhus, I will tell the Teaching that accumulates for rebirth and does not accumulate for rebirth. what is the Teaching that accumulates for rebirth?

Wrong view, wrong thoughts, wrong speech, wrong actions, wrong livelihood, wrong endeavour, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge and wrong release. Bhikkhus, these are said to accumulate for rebirth.

Bhikkhus, what is the Teaching that does not accumulate for rebirth?

Right view, right thoughts, right speech, right actions, right livelihood, right endeavour, right mindfulness, right concentration, right knowledge and right release. Bhikkhus, these things do not accumulate for rebirth.

10. Dukkhudrayasuttaṃ –– Brings unplesantness

143. Bhikkhus, I will tell the things that bring unpleasantness and that bring pleasantness, listen and attend carefully. What are the things that bring unpleasantness?

Wrong view, wrong thoughts, wrong speech, wrong actions, wrong livelihood, wrong endeavour, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge and wrong release. Bhikkhus, these are said to be things that bring unpleasantness.

Bhikkhus, what are the things that bring pleasantness?

Right view, right thoughts, right speech, right actions, right livelihood, right endeavour, right mindfulness, right concentration, right knowledge and right release. Bhikkhus, these things are said to bring pleasantness.

11. Dukkhavipākasuttaṃ –– Brings unpleasant results

144. Bhikkhus, I will tell the things that bring unpleasant results and the things that bring pleasant results. Listen and attend carefully. What are the things that bring unpleasant results?

Wrong view, wrong thoughts, wrong speech, wrong actions, wrong livelihood, wrong endeavour, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge and wrong release. Bhikkhus, these are said to be useless.

Bhikkhus, what things bring pleasant results?

Right view, right thoughts, right speech, right actions, right livelihood, right endeavour, right mindfulness, right concentration, right knowledge and right release. Bhikkhus, these are said to bring pleasant resuslts.

* Pāli: Source from SLTP; English: Main Translation by Sister Upalavanna

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *