VIDEOS 32. KINH THANH TỊNH (PĀSĀDIKASUTTA) | NGÀI THÍCH MINH CHÂU DỊCH – KINH TRƯỜNG BỘ (DĪGHANIKĀYA)

Videos 32. Kinh Thanh Tịnh (Pāsādikasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trường Bộ (Dīghanikāya)

 

 

BỘ VIDEOS KINH TRƯỜNG BỘ (BẢN KHÔNG LỒNG NHẠC) – NGÀI THÍCH MINH CHÂU DỊCH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *