TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: NGƯỜI NÔ LỆ TRÚT GÁNH NẶNG

Tích Truyện Pháp Cú

Phẩm Bà La Môn

Người Nô Lệ Trút Gánh Nặng

Ai tự trên đời này …

Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viênliên quan đến một người Bà-la-môn.

Khi chưa có điều luật không cho phép nhận nô lệ trốn chủ vào Tăng đoàn, một hôm người nô lệ của một Bà-la-môn đến xin xuất gia. Y được nhận vào Tăng đoàn và chẳng bao lâu chứng A-la-hán. Người Bà-la-môn tìm khắp nơi nhưng không gặp. Một hôm đức Phật dẫn vị A-la-hán ấy vào thành khất thực, người Bà-la-môn trông thấy ở cổng thành bèn níu y của Tôn giả nọ. Đức Phật quay lại hỏi:

– Này Bà-la-môn, chuyện gì vậy?

– Thưa Ngài Cồ-đàm, đây là kẻ tôi tớ của tôi.

– Này Bà-la-môn, gánh nặng đã rời khỏi y.

Nghe đức Phật nói, người Bà-la-môn lập tức hiểu rằng người ấy đã chứng A-la-hán. Ông hỏi lại:

– Có thật không, thưa Cồ-đàm?

Đức Phật xác nhận:

– Thật vậy, gánh nặng của người ấy đã buông xuống rồi.

Ngài nói kệ:

(402) Ai tự trên đời này,

Giác khổ, diệt trừ khổ,

Bỏ gánh nặnggiải thoát,

Ta gọi Bà-la-môn.

Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *