TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: NGƯỜI DIỄN KỊCH CÂM XUẤT GIA LÀM SA MÔN

Tích Truyện Pháp Cú

Phẩm Bà La Môn

Người Diễn Kịch Câm Xuất Gia Làm Sa Môn

Bỏ điều ưa, điều ghét …

Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Trúc Lâmliên quan đến một thầy Tỳ-kheo trước khi xuất gia là một diễn viên kịch câm.

Câu chuyện cũng giống như chuyện trước, chỉ khác trong trường hợp này, đức Phật dạy:

– Này các Tỳ-kheo, ông ấy đã bỏ điều ưa, điều ghét.

Ngài nói kệ:

(418) Bỏ điều ưa, điều ghét,

Mát lạnh, diệt sanh y,

Bậc anh hùng chiến thắng,

Nhiếp phục mọi thế giới,

Ta gọi Bà-la-môn.

Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *