Hoàng Tử Prince Bodhi Và Bài Học Lan Truyền Giáo Pháp Tinh Khiết

The prince Bodhi of Kosambi was a devoted follower of the Buddha. When he constructed a new palace, he invited the Buddha and his Sangha to the palace. Prince Bodhi waited at the entrance to welcome the Buddha. When the Buddha arrived, the prince requested him to climb the stairs. Out of reverence for the Buddha, he had laid a white cotton carpet on the stairs. The Buddha did not step on it. When the prince could not understand why the Buddha had stopped, Ven. Ananda told the prince,

Hoàng tử Bodhi của Kosambi là một tín đồ của Đức Phật. Khi ông xây dựng một cung điện mới, ông đã mời Đức Phật và Tăng đoàn đến cung điện. Hoàng tử Bodhi đợi ở lối vào để đón Phật. Khi Đức Phật đến, hoàng tử yêu cầu ngài bước lên cầu thang. Vì tôn kính Đức Phật, ngài đã đặt một tấm thảm bông trắng trên cầu thang. Đức Phật không bước lên nó. Khi hoàng tử không thể hiểu tại sao Đức Phật lại dừng lại, Đại đức Ananda nói với Hoàng tử: 

Saṃhartu rajkumāra, dussāni – Prince, please remove these carpets. Na bhagavā chelapatikaṃ akkamissati – The Blessed One does not walk on carpets. Pachimaṃ janataṃ tathāgato anukampati – The Buddha is being compassionate towards future generations.

– Hoàng tử, xin vui lòng bỏ những thảm này,

– Thế Tôn không đi trên thảm,

– Đức Phật đang từ bi đối với các thế hệ tương lai.

He did not want to start any wrong practice due to which future generations of teachers would make this a custom and burden their followers with this improper custom.

Ngài không muốn bắt đầu bất kỳ thực hành sai nào do đó các thế hệ thiền sư trong tương lai sẽ biến điều này thành một phong tục và gây gánh nặng cho những người đi theo họ với phong tục không phù hợp này.

After the meal, the Buddha gave a sermon. While answering one of the questions asked by the prince, he said that if a worthy person starts following the path taught by the Buddha in the morning, he will gain liberation by the evening. Similarly a person who starts following the path in the evening can get fully liberated by the morning of the next day.

Sau bữa ăn, Đức Phật đã thuyết pháp. Trong khi trả lời một trong những câu hỏi của hoàng tử, ông nói rằng nếu một người xứng đáng bắt đầu đi theo con đường được Đức Phật dạy vào buổi sáng, anh ấy sẽ được giải thoát vào buổi tối. Tương tự như vậy, một người bắt đầu đi theo con đường vào buổi tối có thể được giải thoát hoàn toàn vào sáng ngày hôm sau.

On hearing this, the prince exclaimed, “Aho Buddho, aho Dhammo, aho Dhammassa svākkhātatā!” – Great is the Buddha, great is the Dhamma, great is the lucid explanation of the Dhamma! -(Majjhimanikayo 2.326, 345, Bodhirājakumāra-suttaṃ)

Nghe vậy, hoàng tử thốt lên, “Đức Phật cao quý, Giáo Pháp cao quý, lời giải thích sáng suốt của Giáo Pháp cao quý!” -(Majjhimanikayo 2.326, 345, Bodhirājakumāra-suttaṃ)

Prince Bodhi said that during his mother’s pregnancy with him she had paid respects to the Buddha and had said,

Hoàng tử Bodhi nói rằng trong thời gian mẹ ông mang thai ông, bà đã tôn trọng Đức Phật và đã nói,

‘Venerable sir, this fetus of mine takes refuge in the Buddha, the Dhamma and the Sangha. Please give it refuge.’

‘Thưa Đức Thế Tôn, thai nhi này của tôi nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương tựa Tăng. Xin hãy cho nó nương tựa.”

Later, his wet-nurse had taken him to the Buddha and had said, ‘Venerable sir, this young prince takes refuge in the Buddha, the Dhamma and the Sangha. Please accept him as your follower.’

Sau đó, bà vú của hoàng tư đã đưa hoàng tử đến Đức Phật và nói, ‘Thưa Đức Thế Tôn, vị hoàng tử trẻ này nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương tựa Tăng. Hãy chấp nhận Ngài ấy như người đi theo của Thế Tôn.”

And now for the third time I myself take refuge in Buddha, the Dhamma and the Sangha. From now onwards, the Buddha may please take me in his refuge for all my life. -(Majjhimanikayo 2.346, Bodhirājakumāra-suttaṃ)

Và bây giờ đến lần thứ ba, chính tôi nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương tựa Tăng. Từ giờ trở đi, Đức Phật có thể vui lòng cho tôi vào nơi nương tựa suốt đời. -(Majjhimanikayo 2.346, Bodhirājakumāra-suttaṃ)

This important discourse of the Buddha should make future teachers realize that one should not teach pure Dhamma for personal gain or fame. Whenever a teacher teaches the Dhamma for name and fame, he harms himself, harms his followers and harms the Dhamma. Unwise followers do not practice Dhamma but they erroneously feel that by merely worshiping the teacher they have fulfilled their duty.

Bài giảng quan trọng này của Đức Phật sẽ khiến các thiền sư tương lai nhận ra rằng người ta không nên dạy Giáo Pháp thuần túy vì lợi ích cá nhân hay danh tiếng. Bất cứ khi nào một thiền sư dạy Giáo pháp vì tên tuổi và danh tiếng, anh ta tự làm hại mình, làm hại những người theo mình và làm hại đến Giáo pháp. Những người đi theo không khôn ngoan không thực hành Giáo Pháp nhưng họ cảm thấy sai lầm khi chỉ tôn kính thiền sư, họ đã hoàn thành bổn phận.

Nguồn VRIDhamma.org

 

 

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *