Pali Keyboard

Windows Keyboards for Typing with Unicode Latin-script Pali Fonts

In order to type Pali, you need a tool to map keystrokes to Pali characters, preferably one that works with commonly used applications. The Microsoft Keyboard Layout Creator (MSKLC) is an easy way to create Windows keyboards for typing languages that are not directly supported by Windows.

Here are some keyboards created with MSKLC for use with Unicode Pali fonts. These work with Windows 2000, XP, Vista and 7.

Download:

Pali KeyboardBased on keyboardAssociated with languageZip file
English (US) + PaliUSEnglish (United States)enuspali.zip
English (UK) + PaliUnited KingdomEnglish (United Kingdom)enukpali.zip
Nederlands (NL) + PaliDutchDutch (Netherlands)nlnlpali.zip
Français (FR) + PaliFrenchFrench (France)frfrpali.zip
Deutsch (DE) + PaliGermanGerman (Germany)dedepali.zip
Español (CL) + PaliSpanishSpanish (Chile)esclpali.zip
Latin American (CL) + PaliLatin AmericanSpanish (Chile)laclpali.zip
Español (MX) + PaliSpanishSpanish (Mexico)esmxpali.zip
Español (ES) + PaliSpanishSpanish (Spain)esespali.zip

Keyboard notes:

English(UK) + Pali: keystrokes for a, i and u with macron overwrite the keystrokes for á, í and ú. Switch to English (United Kingdom) keyboard to type these.

Deutsch (DE) + Pali: keystroke for m with dot below overwrites the keystroke for micro sign (µ). Switch to German keyboard to type this.

Nederlands (NL) + Pali: keystroke for m with dot below overwrites the keystroke for micro sign (µ). Switch to Dutch keyboard to type this. Keystrokes for r with dot below and s with dot below (for Hindi / Sanskrit) are not included because they would overwrite the keystrokes for ¶ and ß.
 

Installation instructions for:

Windows XP
Windows 7
Windows 10

 

Keystrokes for Pali

Ctrl + Alt + Shift + y
Ctrl + Alt + y
Ctrl + Alt + Shift + a
Ctrl + Alt + a
Ctrl + Alt + Shift + i
Ctrl + Alt + i
Ctrl + Alt + Shift + h
Ctrl + Alt + h
Ctrl + Alt + Shift + u
Ctrl + Alt + u
Ctrl + Alt + Shift + d
Ctrl + Alt + d
Ctrl + Alt + Shift + v
Ctrl + Alt + v
Ctrl + Alt + Shift + l
Ctrl + Alt + l
Ctrl + Alt + Shift + m
Ctrl + Alt + m
Ctrl + Alt + Shift + g
Ctrl + Alt + g
Ctrl + Alt + Shift + n
Ctrl + Alt + n
Ctrl + Alt + Shift + r
Ctrl + Alt + r
Ctrl + Alt + Shift + s
Ctrl + Alt + s
Ctrl + Alt + Shift + t
Ctrl + Alt + t
 

Here are some printable keyboard charts for English (US) + Pali and keyboards with same layout (e.g. UK): 

Begin to type Pali. Open Wordpad and switch to a Pali-supporting font: Tahoma (the version in XP), Arial Unicode MS, the excellent Times Ext Roman, etc. There’s a good list of Unicode Pali fonts here.

Now test using Microsoft Word. (I only have the 2003 version to test with.) The Word keyboard shortcuts override the Pali keyboard. I consider this a bug (in Word). But there is a solution: clear the keystroke assignments that conflict with the Pali keyboard. There are about 8 conflicts. This is how:

Right click on the toolbar, choose Customize.

Click the Keyboard button.
In the “Press new shortcut key” box, type one of the Pali keystrokes. You can see in this case that the ® Registered symbol conflicts with Alt + Ctrl + R.
1) From the Categories box, select Common Symbols
2) From the Common Symbols box, select ® Registered.
3) From the Current keys box, select Alt + Ctrl + R.
4) Click the Remove button.
5) Repeat this process for each of the 8 conflicting keystrokes.

Now test typing Pali in Word.

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *