Pháp Hội Rằm Tháng 10: Sự Báo Hiếu Cao Thượng Của Bậc Thánh Ngài Sāriputta – Sư Hộ Giới Thuyết

Pháp Hội Rằm Tháng 10: Sự Báo Hiếu Cao Thượng Của Bậc Thánh Ngài Sāriputta – Sư Hộ Giới Thuyết

Những Sự Kiện Lịch Sử Quan Trọng Vào Ngày Rằm Tháng 10 Trong Tam Tạng Pali – Sư Hộ Giới Thuyết 18/11/2021: Pháp Hội Rằm Tháng 10: Sự Báo Hiếu Cao Thượng Của Bậc Thánh Ngài Sāriputta – Sư Hộ Giới Thuyết

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy. Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu. Nguyện Phật giáo được trường tồn. Trong tâm từ