PARITTA-PĀḶI 

Kinh Hộ Trì

Pāḷi – Việt

Trích lục bởi Bhikkhu Vāyāma – Tỳ Khưu Thiện Hảo

-ooOoo-

 

MỤC LỤC

Saraṇagamanaṃ 4
Buddhaguṇā 4
Buddhāvandanā 5
Dhammaguṇā 5
Dhammāvandanā 6
Saṅghaguṇā 6
Saṅghāvandanā 7
1. Chủ Nhật tụng Paritta-parikamma & Maṅgalasutta 8
2. Thứ Hai tụng Ratanasutta 12
3. Thứ Ba tụng Mettasutta 16
4. Thứ Tư tụng Khaṇḍasutta, Morasutta & Vaṭṭasutta 19
5. Thứ Năm tụng Dhajaggasutta 23
6. Thứ Sáu tụng Āṭānāṭiyasutta 27
7. Thứ bảy tụng Aṅgulimālasutta, Bojjhaṅgasutta & Pubbaṇhasutta 32
12. Dhammacakkappavattanasutta 39
13. Anattalakkhaṇasutta 44
14. Girimānandasutta 48
15. Mahāsatipaṭṭhānasutta 53
16. Paṭṭhāna 82
Paccavekkhaṇa 94
Metta-bhāvanā 95
Kāyagatāsati 97
Maraṇassati 97
Patthanā 97
Lakkhaṇattayaṃ 99
Buddhassa Bhagavato Ovādo 99
Pattidāna 100
Ratanattayapūjā 100

-ooOoo-

 

TẢI SÁCH BẢN PDF TẠI ĐÂY:

PARITTA - Sư Thiện Hảo

 

* Bài viết được trích từ cuốn Paritta Pāḷi – Kinh Hộ Trì Pāḷi Việt – Trích lục bởi Bhikkhu Vāyāma – Tỳ Khưu Thiện Hảo

 

 

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app