Lesson 5

VOCABULARY

1. Masculine nouns ending in -a

tāpasahermit
ācariyateacher
vejjadoctor
sīhalion
luddakahunter
ajagoat
vānara / makkaṭamonkey
lābhaprofit
mañcabed
kuddālahoe

Verbs

rodaticries
hasatilaughs
labhatigets, receives
pavisatienters
dadātigives
ādadātitakes
kīḷatiplays
nahāyatibathes
ākaḍḍhatidrags
pajahatigives up, abandons

2. Declension of masculine nouns ending in -a (contd.)
Dative case:

Case endings -āya / -ssa are added to the nominal base to form the dative singular.

The case ending -ānaṃ is added to form the dative plural.

Singular:

1. nara + āya / ssa = narāya / narassa (for or to the man)
2. mātula + āya / ssa = mātulāya / mātulassa (for or to the uncle)
3. kassaka + āya / ssa = kassakāya / kassakassa (for or to the farmer)

Plural:

1. nara + ānaṃ = narānaṃ (for or to men)
2. mātula + ānaṃ = mātulānaṃ (for or to uncles)
3. kassaka + ānaṃ = kassakānaṃ (for or to farmers)

3. Examples in sentence formation

Singular:

1. Dhīvaro narāya macchaṃ āharati.
The fisherman brings a fish for the man.

2. Putto mātulassa odanaṃ dadāti.
The son gives rice to the uncle.

3. Vāṇijo kassakassa ajaṃ dadāti.
The merchant gives a goat to the farmer.

Plural:

1. Dhīvarā narānaṃ macche āharanti.
Fishermen bring fish for men.

2. Puttā mātulānaṃ odanaṃ dadanti.
Sons give rice to uncles.

3. Vāṇijā kassakānaṃ aje dadanti.
Merchants give goats to farmers.

Exercise 5:

4. Translate into English:

1. Vāṇijo rajakassa sāṭakaṃ dadāti.
2. Vejjo ācariyassa dīpaṃ āharati.
3. Migā pāsāṇamhā pabbataṃ dhāvanti.
4. Manussā Buddhehi dhammaṃ labhanti.
5. Puriso vejjāya sakaṭaṃ ākaḍḍhati.
6. Dārako hatthena yācakassa bhattaṃ āharati.
7. Yācako ācariyāya āvāṭaṃ khaṇati.
8. Rajako amaccānaṃ sāṭake dadāti.
9. Brāhmaṇo sāvakānaṃ mañce āharati.
10. Vānaro rukkhamhā patati, kukkuro vānaraṃ ḍasati.
11. Dhīvarā piṭakehi amaccānaṃ macche āharanti.
12. Kassako vāṇijāya rukkhaṃ chindati.
13. Coro kuddālena ācariyāya āvāṭaṃ khaṇati.
14. Vejjo puttānaṃ bhattaṃ pacati.
15. Tāpaso luddakena saddhiṃ bhāsati.
16. Luddako tāpasassa dīpaṃ dadāti.
17. Sīhā mige hananti.
18. Makkaṭo puttena saha rukkhaṃ āruhati.
19. Samaṇā upāsakehi odanaṃ labhanti.
20. Dārakā rodanti, kumāro hasati, mātulo kumāraṃ paharati.
21. Vānarā pabbatamhā oruhanti, rukkhe āruhanti.
22. Corā rathaṃ pavisanti, amacco rathaṃ pajahati.
23. Ācariyo dārakāya rukkhamhā sukaṃ āharati.
24. Luddako pabbatasmā ajaṃ ākaḍḍhati.
25. Tāpaso pabbatamhā sīhaṃ passati.
26. Vāṇijā kassakehi lābhaṃ labhanti.
27. Luddako vāṇijānaṃ varāhe hanati.
28. Tāpaso ācariyamhā pañhe pucchati.
29. Putto mañcamhā patati.
30. Kumārā sahāyakehi saddhiṃ nahāyanti.

5. Translate into Pāli:

1. Merchants bring horses for ministers.
2. The hunter kills a goat for the merchant.
3. The man cuts trees with a saw for the farmer.
4. Deer run away from the lion.
5. The king worships the Buddha along with lay devotees.
6. Thieves run from villages to the mountains.
7. The washerman washes garments for the king.
8. The fisherman brings fish in baskets for farmers.
9. The teacher enters the monastery, sees the monks.
10. The serpent bites the monkey.
11. Boys drag the bed for the brahmin.
12. Thieves enter the palace together with men.
13. Farmers get fish from fishermen.
14. Pigs go from the island to the mountain.
15. The king abandons the palace, the son enters the monastery.
16. The lion sleeps, the monkeys play.
17. The teacher protects his sons from the dog.
18. Hunters shoot deer with arrows for ministers.
19. Children desire rice from the uncle.
20. The doctor gives a garment to the hermit.
21. The merchant brings a goat by cart for the teacher.
22. Sons see the moon from the mountain.
23. Wise men get profit from the dhamma.
24. Monkeys leave the village.
25. The son brings a parrot for his friend from the mountain.
26. The doctor enters the monastery.
27. The jackal runs from the village to the mountain along the road.
28. The cart falls off the road, the child cries.
29. The ministers go up the stairway, the doctor comes down the stairway.
30. Wise men ask questions from the Buddha.

-ooOoo-

 

 

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *