[NGÀY UPOSATHA KINH ĐIỂN] Ý Nghĩa Thọ Uposatha, Hiểu Ân Đức Phật & Hướng Dẫn Thiền Niệm Ân Đức Phật

[NGÀY UPOSATHA KINH ĐIỂN] Ý Nghĩa Thọ Uposatha, Hiểu Ân Đức Phật & Hướng Dẫn Thiền Niệm Ân Đức Phật

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.

Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy. 🙏🙏🙏

[NGÀY UPOSATHA KINH ĐIỂN] Thời Sáng: Ý Nghĩa Thọ Uposatha, Hiểu Ân Đức Phật & Hướng Dẫn Thiền Niệm Ân Đức Phật – Sư Hộ Giới Hướng Dẫn

 

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy. Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu. Nguyện Phật giáo được trường tồn. Trong tâm từ