[NGÀY UPOSATHA KINH ĐIỂN] Ý Nghĩa Ân Đức Pháp & Hướng Dẫn Thực Hành Thiền Niệm Ân Đức Pháp

[NGÀY UPOSATHA KINH ĐIỂN] Ý Nghĩa Ân Đức Pháp & Hướng Dẫn Thực Hành Thiền Niệm Ân Đức Pháp

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.

Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy. 🙏🙏🙏

[NGÀY UPOSATHA KINH ĐIỂN] Ý Nghĩa Ân Đức Pháp & Hướng Dẫn Thực Hành Thiền Niệm Ân Đức Pháp – Sư Hộ Giới Hướng Dẫn

 

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy. Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu. Nguyện Phật giáo được trường tồn. Trong tâm từ