[NGÀY UPOSATHA KINH ĐIỂN] Thời Sáng Sớm: Hành Thiền, Thọ 8 Giới – Sư Hộ Giới Thuyết

[NGÀY UPOSATHA KINH ĐIỂN] Thời Sáng Sớm: Hành Thiền, Thọ 8 Giới – Sư Hộ Giới Thuyết

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.

Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy. 🙏🙏🙏

[NGÀY UPOSATHA KINH ĐIỂN] Thời Sáng Sớm: Thực Hiện Phận Sự Hàng Ngày Của Người Con Phật, Hành Thiền, Thọ 8 Giới, Thuyết Pháp Uposatha – Sư Hộ Giới Hướng Dẫn

 

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy. Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu. Nguyện Phật giáo được trường tồn. Trong tâm từ