[NGÀY UPOSATHA KINH ĐIỂN] Chương Trình Thọ Dhutanga Rằm Tháng 10 – Sư Hộ Giới Hướng Dẫn

[NGÀY UPOSATHA KINH ĐIỂN] Chương Trình Thọ Dhutanga Rằm Tháng 10 – Sư Hộ Giới Hướng Dẫn

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.

Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy. 🙏🙏🙏

[NGÀY UPOSATHA KINH ĐIỂN] Sự Sám Hối Tội Giết Cha Của 1 Vị Vua & Chương Trình Thọ Dhutanga Ngày Rằm Tháng 10 (19/11/2021)

Nguyện mong ai đó hữu duyên biết đến Dhamma được bình an, được mạnh khoẻ, được tấn hoá trong Chánh Pháp, luôn luôn an lạc trong Chánh Pháp!

 

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy. Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu. Nguyện Phật giáo được trường tồn. Trong tâm từ