Ngài Sayadaw U Uttamasara

The Late Venerable Sayadaw U Uttamasara

(Hill Tracts Missionary Sayadaw)

(Abhidhaja Aggamaha Saddhamma Jotika)

(1272 ME -1995 AD)

 

AUTOBIOGRAPHY AND INTRODUCTION TO MISSIONARY TOUR

TỰ TRUYỆN VÀ GIỚI THIỆU VỀ SỨ MỆNH HÀNH TRÌNH

At the request of devotees to convey a brief account of my life and the missionary tour to the European countries, I present it here.

Theo yêu cầu của những người sùng đạo để truyền đạt một câu chuyện ngắn gọn về cuộc đời tôi và chuyến đi truyền giáo đến các nước Châu Âu, tôi xin trình bày ở đây.

In 1349, Myanmar Era (1988 AD), I am 78 years old. I live in Khamtin-Tawya monastery, eight miles away to the south of Falam, which is located on the Assam border of the Northern Chin hills.

Năm 1349, Kỷ nguyên Myanmar (1988 Sau Công Nguyên), tôi 78 tuổi. Tôi sống ở tu viện Khamtin-Tawya, tám dặm về phía nam của Falam, nằm trên biên giới Assam của những ngọn đồi Bắc Chin.

My monastery on the side of the Khamtin mountain range over 7000 feet, above sea level, is built up of rocks and the Falam-Hakha motor road exits below my residence. Here I perform missionary duty and live in peace of Dhamma.

Tu viện của tôi trên sườn dãy núi Khamtin cao hơn 7000 feet, trên mực nước biển, được xây bằng đá và đường ô tô Falam-Hakha đi ra bên dưới nơi ở của tôi. Ở đây tôi thực hiện nhiệm vụ truyền giáo và sống trong hòa bình của Giáo pháp.

My native place in Ngwe-twin-gone village, south of Depayin Township, Shwebo district, Upper Myanmar and I was born in the month of Pya-tho, 1272 M.E. (Myanmar Era). My parents were U Pho Nyo and Daw Thay Tar. I am the youngest son of six children.

Quê gốc của tôi ở làng Ngwe-twin-gone, phía nam Thị trấn Depayin, huyện Shwebo, Thượng Myanmar và tôi sinh vào tháng Pya-tho, 1272 M.E. (Kỷ nguyên Myanmar). Cha mẹ tôi là U Pho Nyo và Daw Thay Tar. Tôi là con trai út trong gia đình có sáu người con.

Literary-Mindedness in youth

Văn học-Tâm trí ở tuổi trẻ

At the age of six, I studied basic canonical texts under my first Sayadaw U Vilasa in my native village and at twelve I was novitiated with the support of my parents. Then I was fully ordained at nineteenth and now I have been a monk far 59 years, at this age of 78.

Năm sáu tuổi, tôi học các văn bản kinh điển cơ bản dưới thời Sayadaw U Vilasa đầu tiên của tôi tại làng quê hương tôi và năm mười hai tuổi, tôi được nhập học với sự hỗ trợ của cha mẹ. Sau đó tôi xuất gia hoàn toàn vào năm 19 tuổi và bây giờ tôi đã xuất gia được 59 năm, ở tuổi 78.

Though I am old, my eyes and ears are in good health; though I am in the habit of reading and writing, I do not use spectacles.

Tuy tôi đã già nhưng tai mắt của tôi còn rất tốt; Mặc dù tôi có thói quen đọc và viết, tôi không sử dụng kính đeo.

Since the age of 22, while living in Mandalay as a bhikkhu-student, I have been writing articles in journals and magazines.

Từ năm 22 tuổi, khi sống ở Mandalay với tư cách là một sinh viên-Tỳ khưu, tôi đã viết bài trên các tập san và tạp chí.

To Hilly Regions and India

Đến các khu vực đồi núi và Ấn Độ

I started my missionary tour to Hilly Regions from Mandalay in the winter of 1297 M.E. First, in order to test my ability and resistance I passed through the Rakhine mountain ranges on foot together with Chin Nationals, and I found that I was able to do the noble missionary task.

Tôi bắt đầu chuyến đi truyền giáo của mình đến Vùng đồi núi từ Mandalay vào mùa đông năm 1297 (Kỷ nguyên Myama). Đầu tiên, để kiểm tra khả năng và sức đề kháng của mình, tôi đã đi bộ qua các dãy núi Rakhine cùng với Chin Nationals, và tôi thấy rằng tôi có thể làm nhiệm vụ truyền giáo cao cả.

During this tour, I passed many regional areas in Rakhine state such as, Ramaree, Kyaukphyu, Zinkyun, Myaypon, Pauktaw, Sittwe, Myohaung, Kyauktaw, Alei-sankyaw, Maungdaw, and reached up to the Chittagong mountainous regions such as Bominthaung, thethtaung, etc.

Trong chuyến tham quan này, tôi đã đi qua nhiều khu vực ở bang Rakhine như Ramaree, Kyaukphyu, Zinkyun, Myaypon, Pauktaw, Sittwe, Myohaung, Kyauktaw, Alei-sankyaw, Maungdaw, và đến các vùng núi Chittagong như Bominthaung, thethtaung, và nhiều nơi khác.

I also went forth to the historically recorded places of India where the Buddha in His life-time resided – Buddha – gaya, Rajagaha, the Old Nalanda University, Baranasi, Migadavana, Kusinara, Savatthi, the old site of Jetavana monastery, Lubhini garden, and other historically popular places.

Tôi cũng đã đi đến những địa điểm được ghi lại trong lịch sử của Ấn Độ nơi Đức Phật trong thời gian còn sống của Ngài cư ngụ – Buddha – gaya, Rajagaha, Đại học Old Nalanda, Baranasi, Migadavana, Kusinara, Savatthi, địa điểm cũ của tu viện Jetavana, vườn Lubhini, và các địa điểm lịch sử nổi tiếng khác.

Learning

Học tập

From the age of twelve, I studied basic canonical texts under the guidance of my teacher Sayadaw in my native place; and then I went to Monywa and studied Pali Texts in Shwe-thein-daw-gyi Kyaung Taik for 3 years. Afterwards, I lived in Mahasamaya Chaung of Sagaing and studied in order to sit for examinations for about 12 years as a novice.

Từ năm mười hai tuổi, tôi đã học các văn bản kinh điển cơ bản dưới sự hướng dẫn của giáo viên Sayadaw ở quê tôi; và sau đó tôi đến Monywa và học Văn bản Pali ở Shwe-thein-daw-gyi Kyaung Taik trong 3 năm. Sau đó, tôi sống ở Mahasamaya Chaung của Sagaing và học để thi lấy bằng được trong khoảng 12 năm với tư cách là một sa di.

After my ordination ceremony, I stayed in Shwe- thein-daw-gyi Kyaung Taik for 2 years and endeavoured to sit for Pali Examinations. I moved to stay in Yadanarbon Pariyatti Kyaung of Chanthargyi Taik, West Mandalay and made an endeavour to sit for Pali Examinations, passing five kinds of Examination.

Sau buổi lễ xuất gia, tôi ở lại Shwe- thein-daw-gyi Kyaung Taik trong 2 năm và cố gắng tham gia Kỳ thi Pali. Tôi chuyển đến ở tại Yadanarbon Pariyatti Kyaung của Chanthargyi Taik, Tây Mandalay và nỗ lực để tham gia Kỳ thi Pali, vượt qua năm loại Kỳ thi.

At the age of 27, I got back from India to Myanmar and studied Sanskrit in Ledi Kyaung Taik of Monywa.

Năm 27 tuổi, tôi từ Ấn Độ trở về Myanmar và học tiếng Phạn ở Ledi Kyaung Taik của Monywa.

For over 4 years, I studied Pali Texts of Tipitaka, together with Commentaries and Sub-Commentaries in Mahavisutarama of Pakokku. While I was there, I often toured the Chin Hill in the west and performed missionary task there.

Trong hơn 4 năm, tôi đã nghiên cứu các bản Pali của Tipitaka, cùng với các bài Bình luận và Tiểu luận ở Mahavisutarama ở Pakokku. Trong thời gian ở đó, tôi thường đi tham quan Đồi Chin ở phía tây và thực hiện nhiệm vụ truyền giáo ở đó.

Religious Activities during War time

Các hoạt động tôn giáo trong thời chiến

Before the World War II, I moved from Pakokku to Amarapura and there I studied Patthana under the President Sayadaws of Tumaung Taik and old Mangala Taik for one year. At the beginning of World War II, I finished my learning and went back to my native place; I spent my time there paying my humble service to my first-teacher Sayadawgyi and repairing old wells and broken ponds for the benefits of village-devotees.

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, tôi chuyển từ Pakokku đến Amarapura và ở đó tôi đã học Patthana dưới thời Tổng thống Sayadaws của Tumaung Taik và Mangala Taik già trong một năm. Vào đầu Thế chiến thứ hai, tôi học xong và trở về quê hương; Tôi đã dành thời gian ở đó để trả ơn cho người thầy đầu tiên của tôi là Sayadawgyi và sửa chữa những cái giếng cũ và những cái ao bị vỡ vì lợi ích của những người sùng đạo trong làng.

During the six years of World War II, I resided at Vaso Kyaung and Aung Chan Thar Kyaung of Kamayut, Yangoon, and gave lectures on Buddhist Texts to young novices and bhikkhus. I performed religious duties. As a Vinaya Examiner and Vinaya Judicial member of Insein, Kamayut and Thamaing Townships, I also wrote occasional articles.

Trong sáu năm Chiến tranh Thế giới thứ hai, tôi cư trú tại Vaso Kyaung và Aung Chan Thar Kyaung ở Kamayut, Yangoon, và thuyết giảng về Kinh điển Phật giáo cho các sa di và tỳ khưu trẻ tuổi. Tôi đã thực hiện nghĩa vụ tôn giáo. Với tư cách là Giám khảo Luật tạng và thành viên Tư pháp Luật tạng của các Thị trấn Insein, Kamayut và Thamaing, tôi cũng thỉnh thoảng viết các bài báo.

As I intended earlier, I went forth alone to Hilly regions in order to work as a missionary after World War II. I tried to propagate the Buddha’s teachings in the mountainous regions of Chin State, Rachine State and Kaya State.

Như tôi đã dự định trước đó, tôi đã đi một mình đến các vùng Hilly để làm việc như một nhà truyền giáo sau Thế chiến II. Tôi đã cố gắng tuyên truyền giáo lý của Đức Phật ở các vùng miền núi của Bang Chin, Bang Rachine và Bang Kaya.

Metta-tour to Europe

Tâm từ-Cuộc hành trình đến Châu Âu

I had been to Assam and Manipur of India more than once for missionary purposes, but I had never been to Europe and so I intended to go there.

Tôi đã đến Assam và Manipur của Ấn Độ hơn một lần với mục đích truyền giáo, nhưng tôi chưa bao giờ đến châu Âu và vì vậy tôi định đến đó.

Over the last 3 years, 1 have been invited to spend the rainy retreat in Switzerland by lay devotees and I promised I would come to them when conditions were favourable.

Trong 3 năm qua, 1 lần tôi đã được các tín đồ cư sĩ mời tham gia khóa tu mưa ở Thụy Sĩ và tôi hứa sẽ đến với họ khi điều kiện thuận lợi.

Since they frequently sent letters of invitation, I decided to spend the Buddhist Lent of this year in Switzerland.

Vì họ thường xuyên gửi thư mời, nên tôi quyết định dành Mùa Chay năm nay ở Thụy Sĩ.

The aged Sayadaws from Mandalay and Shwebo encouraged me to make a European missionary tour because they are farsighted noble ones.

Những người Sayadaws già từ Mandalay và Shwebo đã khuyến khích tôi thực hiện một chuyến đi truyền giáo châu Âu vì họ là những người có tầm nhìn xa.

When some Sayadaw asked me ‘What’s your main aim and objective in going Europe?’ I replied rather in a mocking manner, ‘To prevent the third World War from breaking out by means of the dissemination of Metta.’

Khi một số Sayadaw hỏi tôi “Mục tiêu và mục tiêu chính của bạn khi đến châu Âu là gì?” Tôi trả lời một cách châm biếm rằng: ‘Để ngăn chặn Chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra bằng cách phổ biến Metta-Tâm từ.’

In fact, even before I intended to spend the Buddhist Lent in Europe, I have disseminated Metta towards the leading countries all over the world in order to prevent a third World War from breaking out in this human world.

Trên thực tế, ngay cả trước khi tôi có ý định dành Mùa Chay Phật giáo ở Châu Âu, tôi đã phổ biến Metta-Tâm từ tới các quốc gia hàng đầu trên toàn thế giới để ngăn chặn Chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra trong thế giới loài người này.

I have been performing this noble task for over twenty years. I have done it in advance by instinct for the wealth and welfare of all sentient beings: and I firmly believe that the fearful fire of the World War, the fire of anger, the fire of conceit – all these calamities and scourges will automatically come to an end by the power of my Metta and Karuna.

Tôi đã thực hiện nhiệm vụ cao cả này hơn hai mươi năm. Tôi đã làm điều đó từ trước bởi bản năng vì sự giàu có và hạnh phúc của tất cả chúng sinh: và tôi tin chắc rằng ngọn lửa đáng sợ của Thế chiến, ngọn lửa giận dữ, ngọn lửa tự phụ – tất cả những thiên tai và tai họa này sẽ tự động đi đến kết thúc bằng sức mạnh của Metta-Tâm từ và Karuna-Tâm bi của tôi.

In those countries, I will preach the noble Dhamma also discuss it with those who would like to ask questions; I will recite Parittas and disseminate Metta in order to protect them from confrontation with calamities and scourges; these are my main aims and objectives.

Ở những quốc gia đó, tôi sẽ thuyết giảng Giáo pháp cao quý cũng như thảo luận về nó với những ai muốn đặt câu hỏi; Tôi sẽ đọc thuộc lòng các Parittas-các bài kinh Hộ trì và phổ biến Metta-Tâm từ để bảo vệ họ khỏi cuộc đối đầu với tai họa và tai ương; đây là những mục tiêu chính và khách quan của tôi.

May all celestial beings, all human beings and all sentient beings be free from danger, anxiety and misery; may all be happy and peaceful!

Nguyện cho tất cả các phúc thiên, tất cả loài người và tất cả chúng sinh được thoát khỏi nguy hiểm, lo âu và khổ sở; nguyện cho tất cả được hạnh phúc và bình an!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app