Ngài Nyaunggan-Aye Sayadaw Ashin Eindaka

Nyaunggan-Aye Sayadaw Ashin Eindaka

Maha Dhamma Kathika Bahujana Hitadhara

(1939 – )

Nyaunggan-Aye Meditation Centre,

Insein Township, Yangon Division, Myanmar (Burma)

Birth-place

Nơi Sinh

The venerable Nyaunggan-Aye Sayadaw Bhaddanta Eindaka was born at the Shwe-Andaw Pagoda Ward, in the Village of Nyaunggan, Butalin township, Monywa District, Sagaing Division, Upper Burma (Union of Myanmar), at three o’clock on Sunday evening, on April the 16th, 1939, 13th waning Day of late Tagu Month, 1300 Myanmar Era. He is the eldest Son of U Ba Daung and Daw Pwe Han.

Thượng tọa Nyaunggan-Aye Sayadaw Bhaddanta Eindaka sinh tại khu Chùa Shwe-Andaw, trong Làng Nyaunggan, thị trấn Butalin, Quận Monywa, Phân khu Sagaing, Thượng Miến Điện (Liên Bang Myanmar), vào lúc ba giờ chiều Chủ nhật, ngày 16 tháng 4 năm 1939, ngày trăng khuyết thứ 13 cuối tháng Tagu, kỷ nguyên Myanmar 1300. Ông là con trai lớn nhất của U Ba Daung và Daw Pwe Han

Learning Basic Education as a Novice

Học giáo dục cơ bản như một người mới

He was ordained a novice at the age of thirteen, under venerable Ashin Nandavansa, the Abbot of Thinbaw Monastery in Shitmyethna Kyaung Taik of Nyaunggan Village as preceptor. His parents were supporters of four requisites. He was named Shin Eindaka.

Ngài thọ giới sa di năm mười ba tuổi, dưới sự chỉ dạy của hòa thượng Ashin Nandavansa, Trù trì Tu viện Thinbaw ở Shitmyethna Kyaung Taik của làng Nyaunggan. Cha mẹ ngài là người ủng hộ bốn điều kiện cần thiết. Ngài được đặt tên là Shin Eindaka.

Shin Eindaka had basic education and religious scriptures from the Venerable Ashin Nandavansa and Ashin Kumara and other Ganavacakas of Gantgaw Kyaung, Mogaung Taik, in the western part of Mandalay.

Shin Eindaka được giáo dục cơ bản và kinh điển tôn giáo từ các hòa thượng Ashin Nandavansa và Ashin Kumara và các Ganavacakas khác của Gantgaw Kyaung, Mogaung Taik, ở phía Tây của Mandalay.

Shin Eindaka was so obedient that he could follow the basic rules for novices. He was a member of the Shwe-Andaw Wut-Association and performed the religious activities regularly. He preached the lay-men on Sabbath days. He went to listen to the Dhamma-talks of famous touring Dhamma preachers.

Shin Eindaka ngoan ngoãn đến mức có thể tuân theo những quy tắc cơ bản dành cho các sa di. Ông là thành viên của Hiệp hội Shwe-Andaw Wut và thực hiện các hoạt động tôn giáo thường xuyên. Ngài thuyết pháp cho các cư sĩ trong những ngày Sa-bát. Ngài đi nghe các bài Pháp thoại của các nhà thuyết giảng Giáo pháp nổi tiếng.

Learning Canonical Text.

Học văn bản chính tắc

Shin Eindaka was ordained a noble monk when he was twenty years old in the ordination-hall of Shitmyethna Kyaung Taik on the fifth waxing day of second Wazo, 1320 Myanmar Era. His venerable preceptor was Ashin Indavansa of Thinbaw Kyaung. His parents and relatives were the supporters of four requisites. His name was Ashin Eindaka.

Shin Eindaka được phong chức thành một nhà sư đáng kính khi ông hai mươi tuổi tại đại sảnh đường Shitmyethna Kyaung Taik vào ngày waxing lần thứ năm của Wazo thứ hai, Kỷ nguyên 1320 của Myanmar. Vị thầy đáng kính của ông là Ashin Indavansa của Thinbaw Kyaung. Cha mẹ và họ hàng của ông là những người ủng hộ bốn điều kiện cần thiết. Tên của ông là Ashin Eindaka.

Ashin Eindaka studied the Buddhist literatures from Bhaddanta Nandiya and other Dhammacariyas of Mani Yadanabon Kyaung Taik in Monywa.

Ashin Eindaka đã nghiên cứu tài liệu Phật giáo từ Bhaddanta Nandiya và các Dhammacariyas khác của Mani Yadanabon Kyaung Taik ở Monywa.

He went to Mahavisutarama Taik of Pakhokku in 1321 M.E. He studied the three canonicals or five collections of the Buddhist canons with the respective commentaries as well as sub-commentaries with Pakhokku Method from the great teacher, Bhaddanta Thondara, Abhidhaja Maharatthaguru and other Ganavasakas for six years. He was a member of the Preaching Monk’s Association in Keinnaya Mountain Pagoda Monastery and he preached the discourses himself. He promoted and propagated the teaching of Buddha at his best, acting first as the secretary and then the president of the Preaching Monk’s Association.

Ngài đến Mahavisutarama Taik của Pakhokku năm 1321 Kỷ nguyên Myanmar. Ông đã nghiên cứu ba bộ kinh hoặc năm bộ sưu tập kinh điển Phật giáo với các bình luận tương ứng cũng như các bài chú giải phụ với phương pháp Pakhokku từ những người thầy vĩ đại, Bhaddanta Thondara, Abhidhaja Maharatthaguru và Ganavasakas khác trong sáu năm. Ông là thành viên của Hiệp hội các nhà sư thuyết giảng ở Tu viện chùa núi Keinnaya và ông đã tự mình thuyết giảng các bài kinh. Ông đã quảng bá và truyền bá giáo lý của Đức Phật hết sức mình, đầu tiên là thư ký và sau đó là chủ tịch của Hiệp hội các nhà sư thuyết giảng.

Meditation Practice

Thực hành thiền định

Ashin Eindaka acquired tranquil and insight meditation of the steadfast mindfulness under the guidance of Venerable Mahasi Sayadaw, Agga Maha Pandita, to his satisfaction at the Mahasi Hermitage in Bahan Township, Yangon Division in the year of 1325 ME.

Ashin Eindaka đạt được thiền định tĩnh lặng và sáng suốt của chánh niệm kiên định dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Mahasi Sayadaw, Agga Maha Pandita, để mãn nguyện tại Tu viện Mahasi ở thị trấn Bahan, Phân khu Yangon vào năm 1325 ME.

Chief Meditation Instructor

Người hướng dẫn thiền chính

Ashin Eindaka was appointed Meditation Instructor by Venerable Mahasi Sayadaw in charge of the Mezaligon Mahasi Hermitage, Ingapu Township, Ayeyawaddy Division for one year; Yadanabon Mahasi Hermitage, Seinban Quarter, Mandalay for three years; Mahasi Hermitage of Hinthada for one year and Bongyaw Mahasi Hermitage of Pathein (Bassein) for three years. Ashin Eindaka was also a mediation instructor in Ingyingon Dhammapitikarama forest monastery in Inle region, Nyaungshwe Township, Southern Shan State.

Ashin Eindaka được hòa thượng Mahasi Sayadaw bổ nhiệm làm giảng viên thiền, phụ trách Tu viện Mezaligon Mahasi, thị trấn Ingapu, Phân khu Ayeyawaddy trong một năm; Tu viện Yadanabon Mahasi, Khu Seinban, Mandalay trong ba năm, Tu viện Mahasi của Hinthada trong một năm và Tu viện Bongyaw Mahasi của Pathein (Bassein) trong ba năm. Ashin Eindaka cũng là giảng viên thiền trong Tu viện rừng Ingyingon Dhammapitikarama ở vùng Inle, Thị trấn Nyaungshwe, Bang Nam Shan.

Touring Dhamma Preacher

Người đi thuyết giảng Giáo pháp

Ashin Eindaka was an active member when the Township Dhamma Preachers Association was formed in Mahasi Meditation Centre. He delivered insight meditation lectures all over Myanmar. When the association was five years old:

(A) He became the General Secretary of the Association.

(B) He acted as Vice-chairman of the Association.

(C) He went all over Myanmar to Divisions and States and gave insight meditation lectures for the promotion and propagation of Buddha Sasana.

Ashin Eindaka là một thành viên tích cực khi Hiệp hội những người thuyết giảng Giáo pháp thị trấn được thành lập Trung tâm thiền Mahasi. Ông đã mang những bài giảng dạy về thiền tuệ khắp mọi miền Myanmar. Khi hiệp hội được năm tuổi:

(A) Ông đã trở thành tổng thư ký của hiệp hội.

(B) Ông đóng vai trò là Phó chủ tịch của hiệp hội.

(C) Ông đã đi khắp Myanmar đến các Phân khu và các Bang và giảng các bài giảng về thiền tuệ để quảng bá và truyền bá Sasana Đức Phật. 

Founding Of Meditation Centres

Thành lập các Trung tâm thiền định

He has founded three branches of Mahasi Meditation centre in Yangon.

Ông đã thành lập ba chi nhánh của Trung tâm thiền định Mahasi ở Yangon.

(A) The first Nyaunggan-Aye Meditation Centre was established at No. 6, East Gyogon Quarter, Yangon-Insein Road, Insein township in 1342 ME.

(B) Nyaunggan-Aye Kwinkyaung Meditation Centre, Mahasi Branch, was established in Kyibwayay Quarter, Thingangyun township, Yangon Division in 1349 ME.

(C) Another Mahasi Branch namely Nyaunggan-Aye Shwepyitha Meditation Centre was established by Ashin Eindaka at No. 6 Ward, Shwepyitha Township, Yangon Division in 1355 ME.

(A) Trung tâm thiền Nyaunggan-Aye đầu tiên được thành lập tại số 6, khu phố Đông Gyogon, Đường Yangon-Insein, Thị trấn Insein vào năm 1342 ME.

(B) Trung tâm thiền định Nyaunggan-Aye Kwinkyaung, Chi nhánh Mahasi, được thành lập ở khu Kyibwayay, Thị trấn Thingangyun, Phân khu Yangon vào năm 1349 ME.

(C) Một chi nhánh Mahasi khác là Trung tâm thiền  Nyaunggan-Aye Shwepyitha được thành lập bởi Ashin Eindaka tại Phường 6,  Thị trấn Shwepyitha, phân khu Yangon vào năm 1355 ME.

Ashin Eindaka has named his meditation centres Nyaunggan-Aye in honour of his birth-place, Nyaunggan village. He has been known as Nyaunggan-Aye Sayadaw since he has founded the Nyaunggan-Aye Meditation centres.

Ashin Eindaka đã đặt tên cho các Trung tâm thiền của ông là Nyaunggan-Aye để vinh danh nơi sinh của ông, làng Nyaunggan. Ông được biết đến với cái tên Nyaunggan-Aye Sayadaw kể từ khi ông thành lập các trung tâm thiền Nyaunggan-Aye.

Writing Articles and Books

Viết Báo và Sách

He writes a lot of Dhamma articles on Buddhism in the newspapers, journals and magazines. He has written over thirty books, some of the well-known ones are:

(A) The Discourse of Mindfulness to be free from Sorrow.

(B) Contemplate the Mindfulness as People in Kuru Country.

C) The Discourse of Mahasi Insight Meditation Method based on the Discourse of Silawanta and Sutawanta.

(D) Message of Satipatthana Volume I to V, in Myanmar and English.

Ông viết rất nhiều bài Pháp về Phật giáo trên các tờ báo, tạp san và tạp chí. Ông đã viết hơn ba mươi cuốn sách, một số cuốn nổi tiếng là:

(A) Bài giảng về chánh niệm để không còn phiền muộn.

(B) Quán chiếu chánh niệm như những người ở đất nước Kuru.

C) Bài giảng về Phương pháp thiền Minh sát Mahasi dựa trên bài giảng của Silawanta và Sutawanta.

(D) Thông điệp của Satipatthana Tập I đến tập V, bằng tiếng Myanmar  và tiếng Anh.

Travel Diaries

Nhật ký đi lại

(1) The Dhamma-talks in Upper Myanmar.

(2) The Dhamma-talks in Southern Shan State.

(3) Mahasi Dhamma-talks in Mogok, Momeik and Ma-Ubin.

(4) The Missionary Diary to four countries: Sri-Lanka, India, Nepal and Thailand.

(5) The Buddhist Missionary Diary to London and so on.

(1) Những buổi Pháp thoại ở Thượng Myanmar.

(2) Những buổi Pháp thoại ở Bang Nam Shan.

(3) Các buổi Pháp thoại Mahasi ở Mogok, Momeik và Ma-Ubin.

(4) Nhật ký truyền giáo đến 4 quốc gia: Sri-Lanka, Ấn Độ, Nepal và Thái Lan.

(5) Nhật ký truyền giáo Phật giáo đến Luân Đôn, v.v…

Religious Performances

Thực hành Tôn giáo

Ven. Nyaunggan-Aye Sayadaw has been able to accomplish much of the religious task given to him in spite of his tight schedule. He is:

(a) A member of Patrons- Group of Mahasi Meditation Centres, home and abroad.

(b) A member in the Mahasi International Buddhist Training Centre Administrative Committee.

(c) A member of Patrons in Mahasi meditation centre, Yangon.

(d) A sangha representative of second and third multi-sects Sangha congregation for purification, long lasting and propagation of Sasana

(e) The principal of Buddhist Training Centres, Home and Abroad; Mahasi Branch of Nyaunggan-Aye Meditation Centre.

Ven. Nyaunggan-Aye Sayadaw đã có thể hoàn thành phần lớn nhiệm vụ tôn giáo được giao mặc dù lịch trình dày đặc của mình. Ông ấy là:

(a) Một thành viên của Nhóm Bảo trợ của Trung tâm thiền Mahasi, trong và ngoài nước.

(b) Một thành viên của Trung tâm Ủy ban Hành chính Trung tâm Đào tạo Phật giáo Quốc tế Mahasi.

(c) Một thành viên của Những người bảo trợ ở trung tâm thiền Mahasi,  Yangon.

(d) Một đại diện tăng đoàn của giáo đoàn tăng già đa giáo phái thứ hai và thứ ba để thanh lọc, trường tồn và  truyền bá Sasana.

(e) Hiệu trưởng các Trung tâm đào tạo Phật học, trong và ngoài nước; Chi nhánh Mahasi của Trung tâm thiền Nyaunggan-Aye.

Foreign Missionary

Nhà truyền giáo nước ngoài

Nyaunggan-Aye Sayadaw went to many foreign countries in the East and the West to promote and propagate the teaching of Buddha.

Nyaunggan-Aye Sayadaw đã đi nhiều nước ở phương Đông và phương Tây để quảng bá và tuyên truyền giáo lý của Đức Phật

(A) At the invitation of Dr. Ratthapala, the secretary of International Meditation Centre, India, and Ashin Kassapa, the chief Abbot of the International Rock hill Meditation Centre, Kandy, Sri Lanka, he visited Sri-Lanka, India, Nepal and Thailand in January 1988, accompanied by U Thaung Lwin BA, Dhammacariya Vatansaka as lay-attendant as well as interpreter.

(A) Theo lời mời của Tiến sĩ Ratthapala, thư ký Trung tâm Thiền Quốc tế, Ấn Độ, và Ashin Kassapa, Trụ trì chính của Trung tâm Thiền đồi Đá Quốc tế, Kandy, Sri Lanka, ông đã đến thăm Sri-Lanka, Ấn Độ, Nepal và Thái Lan vào tháng 1 năm 1988, cùng với U Thaung Lwin BA, Dhammacariya Vatansaka làm thị giả cũng như thông dịch viên.

(B) At the invitation of the trustee of London Buddhist Myanmar Monastery, the Association of Patrons of Mahasi Meditation Centre and the Buddha Sasana Nuggaha Association sent Nyaunggan-Aye Sayadaw to London Buddhist-Myanmar Vihara as the chief presiding Sayadaw ( Abbot). Sayadaw also visited Switzerland and France to carry out the promotion and propagation of Buddhism.

(B) Theo lời mời của người được ủy thác của Tu viện Luân Đôn Phật giáo Myanmar, Hiệp hội những người bảo trợ Trung tâm Thiền Mahasi và Hiệp hội Buddha Sasana Nuggaha đã cử Nyaunggan-Aye Sayadaw đến Luân Đôn Phật giáo Myanmar với tư cách là người chủ trì Sayadaw (Trụ trì). Sayadaw cũng đến thăm Thụy Sĩ và Pháp để thực hiện việc quảng bá và truyền bá Phật giáo.

(C) At the invitation of Dr. Asaba, Agga Maha Kammatthanacariya, the Abbot of the Viveka Ason Meditation Centre, Chumpuri, Thailand and Ashin Tilokasiri, Sasana Dhaja Dhammacariya, Principal of Myanmar Temple, Singapore, Nyaunggan-Aye Sayadaw made a Dhamma Tour to six countries- Thailand, Japan, South Korea, Singapore, Malaysia and Indonesia. Sayadaw delivered many Dhamma talks to the Buddhist devotees in those countries

(C ) Theo lời mời của Tiến sĩ Asaba, Agga Maha Kammatthanacariya, Trụ trì của Trung tâm Thiền Viveka Ason, Chumpuri, Thái Lan và Ashin Tilokasiri, Sasana Dhaja Dhammacariya, Hiệu trưởng chùa Myanmar, Singapore, Nyaunggan-Aye Sayadaw đã thực hiện chuyến đi Pháp đến sáu quốc gia – Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và Indonesia. Sayadaw đã giảng nhiều bài Pháp cho các tín đồ Phật giáo ở những quốc gia đó

(D) Nyaunggan-Aye Sayadaw went on a Pilgrimage to Thailand, India and Nepal, with a group of seventy-one pilgrims from Myanmar in accordance with the sponsorship of U Kawida, Agga Maha Saddhamma Jotika Daja, of The Buddhist Myanmar Temple, Calcutta in India, and Ashin Nanda, Migadawon Dhammacakka Vihara, in Varanase.

(D) Nyaunggan-Aye Sayadaw đã đi hành hương đến Thái Lan, Ấn Độ và Nepal, với một nhóm bảy mươi mốt người hành hương từ Myanmar với sự bảo trợ của U Kawida, Agga Maha Saddhamma Jotika Daja, của Chùa Phật giáo Myanmar, Calcutta ở Ấn Độ, và Ashin Nanda, Migadawon Dhammacakka Vihara, ở Varanase.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app