Ngài Channyay Sayadaw

CHANMYAY SAYADAW
ASHIN JANAKABHIVAMSA

Agga Maha Kammatthanacariya
Agga Maha Saddhamma Jotikadhaja

(Born in 1928)

(Sinh năm 1928)

 

Sayadaw Ashin Janakabhivamsa received the higher ordination in 1947 after which he continued advance studies of Buddhist scriptures. He practised Vipassana meditation under the instruction of the most Venerable Mahasi Sayadaw in 1953-54. Then he was invited by the State Buddha Sasana Organization to perform Palipatiwisodhaka (editorial duties) for reciting Buddhist scriptures at the Sixth Great Buddhist Council.

Sayadaw Ashin Janakabhivamsa thọ giới cao hơn vào năm 1947, sau đó ông tiếp tục nghiên cứu kinh điển Phật giáo. Ông thực hành thiền Vipassana dưới sự hướng dẫn của Đại đức Mahasi Sayadaw vào năm 1953-54. Sau đó, ông được Tổ chức Phật giáo Quốc gia mời thực hiện Palipatiwisodhaka (nhiệm vụ biên tập) để tụng kinh Phật tại Đại hội đồng Phật giáo lần thứ sáu.

In 1957 the Venerable Sayadaw spent six years in Sri Lanka, where he continued his studies of English, Sanskrit, Hindi and Sinhalese language. In 1967 he was appointed by Venerable Mahasi Sayadaw as a meditation teacher at Mahasi Sasana Yeikhta, Yangon. In 1977 Sayadaw Ashin Janakabhivamsa took up residence at Chanmyay Yeiktha Meditation Centre which was donated to him by some devotees and became the abbot of the centre. He has been since then well-known as Chanmyay Sayadaw.

Năm 1957, Hòa thượng Sayadaw đã trải qua sáu năm ở Sri Lanka, nơi ông tiếp tục học tiếng Anh, tiếng Phạn, tiếng Hindi và tiếng Sinhalese. Năm 1967, ông được Đại đức Mahasi Sayadaw bổ nhiệm làm thiền sư tại Mahasi Sasana Yeikhta, Yangon. Năm 1977 Sayadaw Ashin Janakabhivamsa đến cư trú tại Trung tâm Thiền Chanmyay Yeiktha, được một số tín đồ tặng cho ông và trở thành trụ trì của trung tâm. Kể từ đó, ông được biết đến với cái tên Chanmyay Sayadaw.

He accompanied the most Venerable Mahasi Sayadaw as and assistant in Dhamma mission to Europe and USA in 1979-80. From 1981 onwards he has been undertaking Dhamma missions alone to twenty five countries in Asia, Australia, Europe, the United States, Africa and Canada.

Ông tháp tùng Đại đức Mahasi Sayadaw với tư cách và phụ tá trong phái đoàn Giáo pháp đến Châu Âu và Hoa Kỳ vào năm 1979-1980. Từ năm 1981 trở đi, ông đã một mình thực hiện các nhiệm vụ Giáo pháp đến 25 quốc gia ở Châu Á, Úc, Châu Âu, Hoa Kỳ, Châu Phi và Canada.

The Sayadaw has conducted several meditation courses all over the world and is also widely known through his talks, University lectures, broadcasts and books on Buddhism, especially meditation, including this book ‘ Vipassana Meditation ‘ which Sayadaw has kindly allowed us to publish on this ‘Buddhism’ Web Site during his latest round of the world Dhamma Mission in 1998.

Sayadaw đã thực hiện một số khóa thiền trên khắp thế giới và cũng được biết đến rộng rãi thông qua các bài nói chuyện, bài giảng Đại học, chương trình phát thanh và sách về Phật giáo, đặc biệt là thiền, bao gồm cuốn sách ‘Thiền Vipassana’ mà Sayadaw đã vui lòng cho phép chúng tôi xuất bản trên Trang web của Phật giáo trong vòng truyền giáo mới nhất của Ngài vào năm 1998.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app