Ngài Ashin Nyanissara

Sitagu Sayadaw

Agga Maha Pandita, Agga Maha Saddhamma Jotikadhaja,

(Born in 1937)

(Sinh năm 1937)

 

The Venerable Sayadaw Ashin Nyanissara was born on February 23rd, 1937, in the town of Thegon, Pegu Division, in central Myanmar.

Ngài Trưởng Lão Sayadaw Ashin Nyanissara sinh ngày 23 tháng 2 năm 1937, tại thị trấn Thegon, Pegu Division, miền trung Myanmar.      

At the age of seven he went to the local monastery to study. There he learned his education and Buddhist scriptures. At the age of fifteen he was ordained as a samanera (novice) and he later received his higher ordination as a Buddhist monk at the age of twenty in Thegon.

Ở tuổi lên bảy, ông đến tu viện địa phương để tu học. Ở đó, ông đã học được nền giáo dục của mình và kinh Phật. Năm mười lăm tuổi, ông được thọ giới làm samanera (sa di) và sau đó ông được thọ giới cao hơn với tư cách là một nhà sư Phật giáo ở tuổi hai mươi tại Thegon.        

He passed his primary, middle and higher examinations respectively in Pali Buddhist scripture in the years 1956, 1957 and 1958. He earned a master’s degree in Buddhist Doctrine at Khin-ma-gan Pali University in Mandalay. He then completed a diploma course in foreign language (English) at the Sangha University in Yangon, for the propagation of Buddhism.

Ông đã lần lượt vượt qua các kỳ thi sơ cấp, trung cấp và cao hơn về kinh điển Phật giáo Pali vào các năm 1956, 1957 và 1958. Ông lấy bằng thạc sĩ về Giáo lý Phật giáo tại Đại học Pali Khin-ma-gan ở Mandalay. Sau đó, ông hoàn thành một khóa học bằng ngoại ngữ (tiếng Anh) tại Đại học Tăng già ở Yangon, để truyền bá Phật giáo.        

In 1965, he founded BBM College in the town of Lay-Myet-Hna in the delta region of Lower Myanmar, and worked as the headmaster and chief administrator of that institution until 1968. In 1968, he moved his residence to Sagaing Hills in Upper Myanmar and began to teach Buddhist scriptures to the monks, nuns and novices. He also continued his study of English, as well as trained in Buddhist homiletics under the guidance of Venerable Ashin Pandita (Aggamahapandita) Anisakhan Saydaw for the purpose of preaching to lay Myanmar Buddhists. He remained in Sagaing Hills until 1975.

Năm 1965, ông thành lập Trường Cao đẳng BBM tại thị trấn Lay-Myet-Hna thuộc vùng đồng bằng của Lower Myanmar, và làm hiệu trưởng kiêm quản trị viên chính của cơ sở đó cho đến năm 1968. Năm 1968, ông chuyển nơi cư trú đến Sagaing Hills ở Upper Myanmar và bắt đầu giảng dạy kinh Phật cho các tăng, ni và sa di. Ông cũng tiếp tục học tiếng Anh, cũng như được đào tạo về Phật học dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Ashin Pandita (Aggamahapandita) Anisakhan Saydaw nhằm mục đích thuyết giảng cho các Phật tử Myanmar. Ông vẫn ở Sagaing Hills cho đến năm 1975.         

Between the years 1975-78, he lived in seclusion and practised meditation at the forest monastery of Thabaik AingTaw-ya in Mon State Lower Myanmar. In 1979, he established his own monastery, Sitagu Vihara in Sagaing Hills, and resumed teaching the Buddhist doctrine and scripture to the monks, nuns and novices of the surrounding region.

Giữa những năm 1975-1978, ông sống ẩn dật và thực hành thiền định tại tu viện trong rừng Thabaik Aing Taw-ya ở Mon State Lower Myanmar. Năm 1979, ông thành lập tu viện riêng của mình, Sitagu Vihara ở Sagaing Hills, và tiếp tục giảng dạy giáo lý và kinh điển Phật giáo cho các tăng, ni và sa di của vùng xung quanh.       

In 1981, he began collecting donations for the construction of a water supply system that would eventually provide clean drinking water to over eight hundred monasteries and eight thousand residents of Sagaing Hills.

Năm 1981, ông bắt đầu quyên góp để xây dựng một hệ thống cấp nước mà rốt cuộc sẽ cung cấp nước uống sạch cho hơn tám trăm tu viện và tám nghìn cư dân của Sagaing Hills.       

In 1987, he began the construction of a one hundred bed hospital for the monks, nuns, novices and poor people of Sagaing. The hospital is fully equipped with surgical and X-ray units, an optical surgical unit, an inpatient ward and outpatient ward, and has a permanent staff of doctors, nurses and non-professional workers.

Năm 1987, ông bắt đầu xây dựng bệnh viện một trăm giường cho các tăng ni, sa di và người nghèo của Sagaing. Bệnh viện được trang bị đầy đủ các khu phẫu thuật và X-quang, một khu phẫu thuật quang học, một khu điều trị nội trú và ngoại trú, có đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và người lao động không chuyên nghiệp thường trực.         

In 1994, he began the construction of the International Buddhist Academy, its goal is to teach and train missionary student monks and nuns in the hopes of further spreading the Buddha’s teachings. The Academy is currently under construction in Sagaing Hills, Myanmar.

Năm 1994, ông bắt đầu xây dựng Học viện Phật giáo Quốc tế, mục tiêu của nó là giảng dạy và đào tạo các tăng ni sinh truyền giáo với hy vọng truyền bá giáo lý của Đức Phật. Học viện hiện đang được xây dựng tại Sagaing Hills, Myanmar.        

In 1981, he took his first foreign missionary journey to six countries in South and Southeast Asia. Since then he has completed over twelve missionary journeys to more than thirty countries around the world. During his visits to the United States he has lectured at many universities, including Vanderbilt University, Fisk University, Indiana State University, and Tennessee State University.

Năm 1981, ông thực hiện hành trình truyền giáo nước ngoài đầu tiên đến sáu quốc gia ở Nam và Đông Nam Á. Kể từ đó, ông đã hoàn thành hơn mười hai cuộc hành trình truyền giáo đến hơn ba mươi quốc gia trên thế giới. Trong các chuyến thăm Hoa Kỳ, ông đã giảng dạy tại nhiều trường đại học, bao gồm Đại học Vanderbilt, Đại học Fisk, Đại học Bang Indiana và Đại học Bang Tennessee.      

Besides being a teacher of Buddhism and organising and administering various charitable projects in Myanmar over the years; he has published thirty-eight books and articles in the Myanmar language, since 1979, on the subject of Buddhism. He has published five booklets in English and is currently working on several more manuscripts for English publication.

Ngoài việc là một giảng viên về Phật giáo và tổ chức và điều hành các dự án từ thiện khác nhau ở Myanmar trong những năm qua; ông đã xuất bản ba mươi tám cuốn sách và bài báo bằng tiếng Myanmar, kể từ năm 1979, về chủ đề Phật giáo. Ông đã xuất bản năm tập sách nhỏ bằng tiếng Anh và hiện đang làm thêm một số bản thảo để xuất bản bằng tiếng Anh.

Address: Ven. Ashin Nyanissara: Thegon Sayadaw, Sitagu Vihra, Sagaing Hills, Sagaing City, Union of Myanmar, Phone – 095-072-21270. Sitagu Ayudna Hospital: Phone – 095-072-21310, Fax – 095-072-21587

Địa chỉ: Ven. Ashin Nyanissara: Thegon Sayadaw, Sitagu Vihra, Sagaing Hills, Sagaing City, Union of Myanmar, Điện thoại – 095-072-21270. Bệnh viện Sitagu Ayudna: Điện thoại – 095-072-21310, Fax – 095-072-21587

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app