Kinh Đế Thích Vấn Đạo

Lời đầu

Thấy trong bộ kinh Dighanikàya (Trường Bộ 21), đoạn Mahàvagga, bài kinh tên là Sakkapanhà “Lời vấn đạo của đức Trời Ðế Thích tên SAKKA” có nhiều Pháp rất hữu ích cho đời, nên tôi chẳng nệ tài hèn học kém, soạn ra để hiến cho hàng Phật tử.

Lẽ thì tôi phải dịch theo nguyên văn Pàli ra Việt ngữ, nhưng sau khi suy xét tôi thấy có nhiều sự bất lợi cho độc giả.

1) Văn từ tối cổ của người Ấn Ðộ không hạp với bút pháp Việt Nam độc giả sẽ không vui thích xem cho hết quyển kinh.

2) Lời lẽ trong kinh có chỗ rất vắn tắt, có chỗ lập đi lập lại, nhưng chỉ khác một hai tiếng mà thôi, đây là những nguyên nhân làm cho người chưa từng nghiên cứu Phật Ngôn, sẽ mệt trí để tìm hiểu, tất nhiên mau chán nản.

Muốn cho độc giả dễ hiểu, thích xem, tôi định dịch theo lối phổ thông và căn cứ theo các bộ “Chú giải” và các bài kinh khác, để diễn rộng nghĩa lý mong giúp ích trong muôn một, những người có duyên lành với Phật Pháp.

Tại sao kinh này gọi là Sakkapanhà “LỜI VẤN ÐẠO CỦA TRỜI ÐẾ THÍCH TÊN SAKKA”?

Ðức Ðế Thích là một vị Thiên Vương cõi Trời Ðạo Lợi. Không cần nói ai ai cũng biết rằng Ðức Ðế Thích là một vị Thiên Vương có nhiều Trí tuệ dường nào. Nhưng Ngài tìm hoài không ra nhân cớ làm sao mà nhân loại không biết thương nhau, không biết tha thứ cho nhau, không biết hòa hảo thân mật nhau, cho đến các hàng xuất gia như SA MÔN, BÀ LA MÔN cũng còn thù oán, sanh ghét và hại lẫn nhau, cả CHƯ THIÊN và CÀN THẤT BÀ cũng vậy, Ngài đã từng cật vấn các danh sư đương sưu tầm chân lý nơi hang sâu rừng thẳm, mà chẳng có vị nào giải thích cho Ngài vừa lòng. Mãi đến khi Ngài sắp chết, mới có dịp vào hầu đức Bổn Sư THÍCH CA MU NI để hỏi cho ra nhân cớ nói trên.

Sự vấn đáp giữa Trời ÐẾ THÍCH SAKKA và Ðức Phật Tổ GOTAMÀ “CỒ ÐÀM” được ghi chép trong Tam Tạng Palì, bộ Dighanikàya với cái tựa “Sakkapanhà” nghĩa là: LỜI VẤN ÐẠO CỦA TRỜI ÐẾ THÍCH SAKKA.

Bổn thảo soạn xong được nhiều người xem và thỏa thích, nên yêu cầu tôi cho phép ấn tống. Tôi rất hoan hỉ nhận chịu và xin hồi hướng quả phúc phát sanh do sự thí Pháp này thấu đến tất cả chúng sanh trong ba giới, bốn loài, mong quả phúc ấy mau đem lại hòa bình hạnh phúc cho thế gian.

Thongkham

 

—————————–

Bài viết được trích từ cuốn Kinh Đế Thích Vấn Đạo, tác giả Tỳ Khưu Maha Thông Kham

Link  cuốn Kinh Đế Thích Vấn Đạo
Link  tải sách ebook Kinh Đế Thích Vấn Đạo
Link  video cuốn Kinh Đế Thích Vấn Đạo
Link  audio cuốn Kinh Đế Thích Vấn Đạo
Link  thư mục tác giả Tỳ Khưu Maha Thông Kham
Link  thư mục ebook Tỳ Khưu Maha Thông Kham
Link  giới thiệu tác giả Tỳ Khưu Maha Thông Kham
Link  tải app mobile Phật Giáo Theravāda 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *