ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT

TÁC GIẢ VÀ DỊCH GIẢ

“Sāriputta: The Marshall of the Dhamma.” Tác giả: Nyanaponika Thera. Xuất bản lần đầu dưới tựa The Life of Sāriputta, BPS Wheel No. 90/92 (1966).

“Mahākaccāna: Master of Doctrinal Exposition.” Tác giả: Bhikkhu Bodhi. Xuất bản lần đầu trong BPS Wheel No. 405/406 (1995).

Tất cả các tiểu sử dưới đây đều được Hellmuth Hecker viết bằng Đức ngữ và dịch sang Anh ngữ:

“Mahāmoggallāna: Master of Psychic Powers.” Dịch giả: Nyanaponika Thera. Xuất bản lần đầu dưới tựa Mahā- Moggallāna, BPS Wheel No. 263/264 (1979).

“Mahākassapa: Father of the Sangha.” Phiên dịch, hiệu đính và thêm chi tiết: Nyanaponika Thera. Xuất bản lần đầu trong BPS Wheel No. 345 (1987).

“Ānanda: Guardian of the Dhamma.” Dịch giả: Sister Khemā. Xuất bản lần đầu trong BPS Wheel No. 273/274 (1980).

“Anuruddha: Master of the Divine Eye.” Phiên dịch, hiệu đính và thêm chi tiết: Nyanaponika Thera. Xuất bản lần đầu trong BPS Wheel No. 362 (1989).

“Great Women Disciples of the Buddha.” Dịch giả: Sister Khemā. Xuất bản lần đầu dưới tựa Buddhist Women at the Time of the Buddha, BPS Wheel No. 292/293 (1982). Các tiểu sử dưới đây được thêm vào sau này: “Visākhā: The Buddha’s Chief Patroness” (dịch giả: Friedgard Lottermoser, thêm chi tiết bởi Bhikkhu Bodhi); “Ambapālī: The Generous Courtesan,” “Sirimā and Uttarā,” và “Isidāsī: A Journey through Saṁsāra” (dịch giả: Amadeo Solé-Leris).

“Aṅgulimāla: A Murderer’s Road to Sainthood.” Phiên dịch và thêm chi tiết: Nyanaponika Thera. Xuất bản lần đầu trong BPS Wheel No. 312 (1984).

“Anāthapiṇḍika: The Buddha’s Chief Patron.” Phiên dịch dưới sự kiểm soát của Nyanaponika Thera. Xuất bản lần đầu dưới tựa Anāthapiṇḍika: The Great Benefactor, BPS Wheel No. 334 (1986).

“Shorter Lives of the Disciples.” Soạn theo bản dịch của Mudita Ebert. Xuất bản lần đầu trong BPS Wheel No. 115 (1967).

Phần văn xuôi từ các nguồn tài liệu Pāli được phiên dịch sang tiếng Anh bởi các tác giả và dịch giả trên, trừ khi có ghi chú khác. Các kệ được phiên dịch bởi Bhikkhu Bodhi, trừ khi có ghi chú khác.

Các bài viết trong sách