Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I

Mục Lục

I. PHẨM SONG ĐỐI……………………………………………………………………………………………..1
(YAMAKA VAGGA) ……………………………………………………………………………………………1
I.1- Tích TRƯỞNG LÃO CAKKHUPĀLA …………………………………………………………..1
I.2- Tích CẬU KIM HOÀN ……………………………………………………………………………….23
I.3- Tích TRƯỞNG LÃO TISSA………………………………………………………………………..36
I.4- Tích NGƯỜI SANH LÀM NỮ DẠ XOA………………………………………………………46
I.5- Tích CÁC TỲ KHƯU Ở KOSAMBI …………………………………………………………….60
I.6- Tích TIỂU HẮC VÀ ĐẠI HẮC ……………………………………………………………………72
I.7- Tích DEVADATTA ĐƯỢC Y QUÝ …………………………………………………………….84
I.8- Tích ÔNG SAÑJAYA KHÔNG ĐẦU PHẬT…………………………………………………92
I.9- Tích ĐẠI ĐỨC NANDA……………………………………………………………………………123
I.10- Tích ĐỒ TỂ CUNDA ………………………………………………………………………………137
I.11- Tích THIỆN NAM SÙNG ĐẠO DHAMMIKA ………………………………………….142
I.12- Tích DEVADATTA ………………………………………………………………………………..148
I.13- Tích SUMANĀDEVĪ ………………………………………………………………………………165
I.14- Tích HAI VỊ TỲ KHƯU BẠN ………………………………………………………………….169
II. PHẨM CHUYÊN NIỆM ………………………………………………………………………………..178
(APPAMĀDA VAGGA)…………………………………………………………………………………….178
II.1- Tích HOÀNG HẬU SĀMĀVATĪ ……………………………………………………………..178
II.2- Tích KUMBHAGHOSAKA ……………………………………………………………………..237
II.3- Tích TRƯỞNG LÃO TIỂU BẦN ĐẶC………………………………………………………246
II.4- Tích CÁI TẾT THÁC LOẠN ……………………………………………………………………260
II.5- Tích ĐẠI ĐỨC MAHĀKASSAPA ……………………………………………………………265
II.6- Tích HAI VỊ TỲ KHƯU BẠN…………………………………………………………………..268
II.7- Tích ĐỨC SAKKA ………………………………………………………………………………….272
II.8- Tích VỊ TỲ KHƯU QUÁN LỬA RỪNG……………………………………………………287
II.9- Tích ĐẠI ĐỨC TISSA Ở THỊ XÃ …………………………………………………………….291
III. PHẨM TÂM ………………………………………………………………………………………………..294
(CITTA VAGGA)………………………………………………………………………………………………294

III.1- Tích TRƯỞNG LÃO MÊ KỲ DẠ…………………………………………………………….294
III.2- Tích VỊ TỲ KHƯU Ở THỦY LƯU THÔN ……………………………………………….299
III.3- Tích VỊ TỲ KHƯU BẤT MÃN………………………………………………………………..308
III.4- Tích ĐẠI ĐỨC HỘ TĂNG ĐIỆT……………………………………………………………..312
III.5- Tích ĐẠI ĐỨC PHỤC TÂM ……………………………………………………………………317
III.6- Tích CÁC TỲ KHƯU QUÁN TỰ NGÃ ……………………………………………………326
III.7- Tích ĐẠI ĐỨC TISSA THÚI THÂY………………………………………………………..332
III.8- Tích NAN ĐÀ CHỦ TRẠI BÒ…………………………………………………………………337
III.9- Tích ĐẠI ĐỨC TU LỆ DA………………………………………………………………………341
IV. PHẨM HOA ………………………………………………………………………………………………..348
(PUPPHAVAGGA) ……………………………………………………………………………………………348
IV.1- Tích 500 VỊ TỲ KHƯU ĐÀM LUẬN VỀ ĐỊA ĐẠI…………………………………..348
IV.2- Tích TỲ KHƯU QUÁN BÀO ẢNH …………………………………………………………353
IV.3- Tích VIḌŪḌABHA (LƯU LY VƯƠNG)………………………………………………….356
IV.4- Tích NÀNG SỰ PHỤ ……………………………………………………………………………..376
IV.5- Tích BÁ HỘ KHAN NANG…………………………………………………………………….381
IV.6- Tích TU SĨ NGOẠI ĐẠO TIỂU ĐIỆP………………………………………………………389
IV.7- Tích THIỆN NAM TẢN THỦ …………………………………………………………………394
IV.8- Tích ĐẠI TÍN NỮ THIỆN CHI ……………………………………………………………….400
IV.9- Tích ĐẠI ĐỨC ĀNANDA VẤN ĐẠO……………………………………………………..427
IV.10- Tích ĐẠI ĐỨC MAHĀKASSAPA ĐƯỢC VUA TRỜI ĐỂ BÁT………………432
IV.11- Tích ĐẠI ĐỨC CỒ ĐIỆT VIÊN TỊCH……………………………………………………439
IV.12- Tích ÔNG OÁN TRÁCH THÍ………………………………………………………………..445

Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *