Đây là những thống kê Pali + Chú giải + Sớ giải, theo Lần kết tập Kinh Tạng Pali lần thứ sáu (Chaṭṭhasaṅgāyana) tại Myanmar:

Phần Chánh Tạng: 40 cuốn( 5-Luật + 23-Kinh + 12-Vô Tỷ Pháp)

Phần Chú giải: 51 cuốn

Phần Sớ giải, Hậu Sớ giải: 26 cuốn

Tổng Cộng: 117 cuốn.

CHÁNH TẠNG PĀḶI


VINAYAPIṬAKA

Stt Tựa đề Kí hiệu


1 Pārājika Vi-1

2 Pācittiya Vi-2

3 Mahāvagga Vi-3

4 Cuḷavagga Vi-4

5 Parivāra Vi-5

SUTTANTAPIṬAKA

Stt Tựa đề Kí hiệu

 

 

DĪGHANIKĀYA

6 Sīlakkhandhavagga Dī-1

7 Māhāvagga Dī-2

8 Pāthikavagga Dī-3

MAJJHIMANIKĀYA

9 Mūlapaṇṇāsa Ma-1

10 Majjhimapaṇṇāsa Ma-2

11 Uparipaṇṇāsa Ma-3

SAṀYUTTANIKĀYA

12 Sagāthāvagga & Nidānavagga Saṁ-1

13 Khandhavagga & Saḷāyatanavagga Saṁ-2

14 Mahāvagga Saṁ-3

AṄGUTTARANIKĀYA

15 Aṅguttara(Pa) Aṅ-1

16 Aṅguttara(Du) Aṅ-2

17 Aṅguttara(Ta) Aṅ-3

ABHIDHAMMAPIṬAKA

18 Dhammasaṅganī Abhi-1

19 Vibhaṅga Abhi-2

20 Dhātukathā & Puggalapaññatti Abhi-3

21 Kathāvatthu Abhi-4

22 Yamaka(pa) Abhi-5

23 Yamaka(du) Abhi-6

24 Yamaka(ta) Abhi-7

25 Paṭṭhāna(pa) Abhi-8

26 Paṭṭhāna(du) Abhi-9

27 Paṭṭhāna(ta) Abhi-10

28 Paṭṭhāna(ca) Abhi-11

29 Paṭṭhāna(ma) Abhi-12

KHUDDAKANIKĀYA

30 Khuddaka, Dhammapada,Udāna,Itivuttaka,Suttanipāta Khu-1

31 Vimānavatthu,Petavatthu,Theragāthā,Therīgāthā Khu-2

32 Apadāna(pa) Khu-3

33 Apadāna(du),Buddhavaṁsa,Cariyāpiṭaka Khu-4

34 Jātaka(pa) Khu-5

35 Jātaka(du) Khu-6

36 Mahāniddesa Khu-7

37 Cūḷaniddesa Khu-8

38 Paṭisambhidāmagga Khu-9

39 Netti, Peṭakopadesa Khu-10

40 Milindapañā Khu-11


CHÚ GIẢI AṬṬHAKATHĀ

 

Stt Tựa đề Kí hiệu

 

VINAYA-AṬṬHAKATHĀ


1 Pārājikakaṇḍa-aṭṭhakathā(pa) Vi-Aṭ-1

2 Pārājikakaṇḍa-aṭṭhakathā(du) Vi-Aṭ-2

3 Pācityādi-aṭṭhakathā Vi-Aṭ-3

4 Cūḷavaggādi-aṭṭhakathā Vi-Aṭ-4

5 Vinayasaṅgaha-aṭṭhakathā Vi-Saṅgaha

6 Kaṅkhāvitaraṇī-aṭṭhakathā Kaṅkhā-Aṭ

DĪGHANIKĀYA-AṬṬHAKATHĀ

7 Sīlakkhandha-aṭṭhakathā Dī-Aṭ-1

8 Mahāvagga-aṭṭhakathā Dī-Aṭ-2

9 Pāthikavagga-aṭṭhakathā Dī-Aṭ-3

MAJJHIMANIKĀYA-AṬṬHAKATHĀ

10 Mūlapaṇṇāsa-aṭṭhakathā(pa) Ma-Aṭ-1

11 Mūlapaṇṇāsa-aṭṭhakathā(du) Ma-Aṭ-2

12 Majjhimapaṇṇāsa-aṭṭhakathā Ma-Aṭ-3

13 Uparipaṇṇāsa-aṭtṭhakathā Ma-Aṭ-4

SAṀYUTTANIKĀYA-AṬṬHAKATHĀ

14 Saṁyutta-aṭṭhakathā(Pa) Saṁ-1

15 Saṁyutta-aṭṭhakathā(Du) Saṁ-2

16 Saṁyutta-aṭṭhakathā(Ta) Saṁ-3

AṄGUTTARANIKĀYA-AṬṬHAKATHĀ

17 Aṅguttara-aṭṭhakathā(Pa) Aṅ-Aṭ-1

18 Aṅguttara-aṭṭhakathā(Du) Aṅ-Aṭ-2

19 Aṅguttara-aṭṭhakathā(Ta) Aṅ-Aṭ-3

ABHIDHAMMA-AṬṬHAKATHĀ

20 Aṭṭhasālinī-aṭṭhakathā Abhi-Aṭ-1

21 Sammohavinodanī-aṭṭhakathā Abhi-Aṭ-2

22 Pañcapakaraṇa-aṭṭthakathā Abhi-Aṭ-3

KHUDDAKANIKĀYA-AṬṬHAKATHĀ

23 Khuddakapāṭha-aṭṭhakathā Khuddaka-Aṭ

24 Dhammapada-aṭṭhakathā(Pa) Dhamma-Aṭ-1

25 Dhammapada-aṭṭhakathā(Du) Dhamma-Aṭ-2

26 Udāna-aṭṭhakathā Udāna-Aṭ

27 Itivuttaka-aṭṭhakathā Itivut-Aṭ

28 Suttanipāta-aṭṭhakathā(Pa) Suttani-Aṭ-1

29 Suttanipāta-aṭṭhakathā(Du) Suttani-Aṭ-2

30 Vimānavatthu-aṭṭhakathā Vimāna-Aṭ

31 Petavatthu-aṭṭhakathā Peta-Aṭ

32 Paṭisambhidāmagga-aṭṭhakathā(Pa) Paṭisam-Aṭ-1

33 Paṭisambhidāmagga-aṭṭhakathā(Du) Paṭisam-Aṭ-2

34 Theragāthā-aṭṭhakathā(Pa) Thera-Aṭ-1

35 Theragāthā-aṭṭhakathā(Du) Thera-Aṭ-2

36 Therīgāthā-aṭṭhakathā Therī-Aṭ

37 Apadāna-aṭṭhakathā(Pa) Apa-Aṭ-1

38 Apadāna-aṭṭhakathā(Du) Apa-Aṭ-2

39 Buddhavaṁsa-aṭṭhakathā Buddhavaṁ-Aṭ

40 Cariyāpiṭika-aṭṭhakathā Cariyā-Aṭ

41 Mahāniddesa-aṭṭhakathā Mahāni-Aṭ

42 Cūḷaniddesa-aṭṭhakathā Cūḷani-Aṭ

Nettippakaraṇa-aṭṭhakathā Netti-Aṭ

43 Jātaka-aṭṭhakathā(Pa) Jā-Aṭ-1

44 Jātaka-aṭṭhakathā(Du) Jā-Aṭ-2

45 Jātaka-aṭṭhakathā(Ta) Jā-Aṭ-3

46 Jātaka-aṭṭhakathā(Ca) Jā-Aṭ-4

47 Jātaka-aṭṭhakathā(Ma) Jā-Aṭ-5

48 Jātaka-aṭṭhakathā(Cha) Jā-Aṭ-6

49 Jātaka-aṭṭhakathā(Sa) Jā-Aṭ-7

50 Visuddhimagga-aṭṭhakathā(Pa) Visuddhi-1

51 Visuddhimagga-aṭṭhakathā(Du) Viduddhi-2


SỚ GIẢI (ṬĪKĀ), HẬU SỚ GIẢI (ANUṬĪKĀ)


Stt Tựa đề Kí hiệu

VINAYA- ṬĪKĀ

1 Vajirabuddhi-ṭīkā Vajira

2 Sāratthadīpanī-ṭīkā(Pa) Sārattha-Ṭī-1

3 Sāratthadīpanī-ṭīkā(Du) Sārattha-Ṭī-2

4 Sāratthadīpanī-ṭīkā(Ta) Sārattha-Ṭī-3

5 Vimativinodanī-ṭīkā(Pa) Vimati-Ṭī-1

6 Vimativinodanī-ṭīkā(Du) Vimati-Ṭī-2

7 Kaṅkhāvitaraṇīpurāṇaṭīkā & Abhinava-ṭīkā Kaṅkhā-Ṭī

DĪGHANIKĀYA- ṬĪKĀ

8 Sīlakkhandhavagga-ṭīkā Dī-Ṭī-1

9 Sīlakkhandhavagga-abhinava-ṭīkā(Pa) Sī-Ṭī-Sac-1

10 Sīlakkhandhavagga-abhinava-ṭīkā(Du) Sī-Ṭī-Sac-2

11 Mahāvagga-ṭīkā Dī-Ṭī-1

12 Pāthikavagga-ṭīkā Dī-Ṭī-2

MAJJHIMANIKĀYA- ṬĪKĀ

13 Mūlapaṇṇāsa-ṭīkā(Pa) Ma-Ṭī-1

14 Mūlapaṇṇāsa-ṭīkā(Du) Ma-Ṭī-2

15 Majjhimauparipaṇṇāsa-ṭīkā Ma-Ṭī-3

SAṀYUTTANIKĀYA-ṬĪKĀ

16 Saṁyutta-ṭīkā(Pa) Saṁ-Ṭī-1

17 Saṁyutta-ṭīkā(Du) Saṁ-Ṭī-2

AṄGUTTARANIKĀYA-ṬĪKĀ

18 Aṅguttara-ṭīkā(Pa) Aṅ-Ṭī-1

19 Aṅguttara-ṭīkā(Du) Aṅ-Ṭī-2

20 Aṅguttara-ṭīkā(Ta) Aṅ-Ṭī-3

ABHIDHAMMA-ṬĪKĀ

21 Mūlaṭīkā(Pa) Mūla-Ṭī-1

Anuṭīkā(Pa) Anu-Ṭī-1

22 Mūlaṭīkā(Du) Mūla-Ṭī-2

Anuṭīkā(Du) Anu-Ṭī-2

23 Mūlaṭīkā(Ta) Mūla-Ṭī-3

Anuṭīkā(Ta) Anu-Ṭī-3

KHUDDAKANIKĀYA-ṬĪKĀ

24 Visuddhimaggamahāṭīkā(Pa) Visuddhi-Ṭī-1

25 Visuddhimaggamahāṭīkā(Du) Visuddhi-Ṭī-1

26 Netti-ṭīkā Netti-Ṭī Netti-vibhānī-ṭīkā Netti-Vibhā

Bhikkhu Rama sưu tập

 

 

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *